TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่
ชื่อแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่   

ที่ตั้ง  เลขที่ 386 บ้านหินแด้น    หมู่ที่  3  ตำบล หนองไผ่  อำเภอ  ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71260 

ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้  ชื่อ  นายอนุวัฒน์  นามสกุล  วรวงษ์  โทรศัพท์มือถือ  087 - 1592059 

ประเภทแหล่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ,ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่  เป็นศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกร เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ (เรียงตามลำดับความสำคัญและความโดดเด่น 3 ลำดับ)

         - เรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรและมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

         - เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand