TKP HEADLINE

กศน.ตำบลบ้านเวียง แปรรูปอาหาร

 แปรรูปอาหาร

จากนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2562 นโยบายเร่วด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2.1 เร่งรัดดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน ข้อ 2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการจัดการเรียนวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอร้องกวาง  ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความต้องการของตลาด บริบทของพื้นที่จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีการ ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร้องกวาง จึงได้จัดทำโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอร้องกวางและมอบหมายให้ กศน.ตำบลบ้านเวียง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง โดยจัดวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปหมู หมูฝอยหวาน หมูแดดเดียว แหนมหมู น้ำพริกน้ำย้อย น้ำพริกหมูหวานผัดขี้เมา  ให้กับกลุ่มบ้านเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หลังจากการเรียนจบหลักสูตรแล้วทำให้เกิดกลุ่มอาชีพนี้ขึ้น คนในชุมชน ได้ร่วมตัวกันทำน้ำพริก หมูฝอยหวาน ออกจำหน่าย ทั้งงาน OTOP งานตลาดประชารัฐ และกาดนวัตวิถีหมู่ 2 ตำบลบ้านเวียง และบูทที่ว่าการอำเภอร้องกวาง
เป็นการเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอายุคุณภาพของสินค้า เป็นการถนอมอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานกว่าที่ยังไม่ได้แปรรูป เนื้อหมูเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่จะมีไว้สำหรับทำอาหารในแต่ละมื้อของคนในชุมชน มักจะมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ การเก็บรักษาเนื้อหมูนานไปทำให้เนื้อหมูเกิดการเน่าเสียได้ จึงมีการแปรรูปหมูให้มีความหลากหลายสามารถเก็บเอาไว้ได้นานและยังเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง โดยจัดวิชาชีพหลักสูตรการแปรรูปหมู หมูฝอยหวาน หมูแดดเดียว แหนมหมู น้ำพริกน้ำย้อย น้ำพริกหมูหวานผัดขี้เมา  เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจในตำบลให้สามารถนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาเป็นสินค้า otop ได้ สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มบ้านเวียง หมู่ที่ 2  โทร 089-9510218
อ่านเพิ่มเติม


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand