TKP HEADLINE

กศน.ตำบลบ้านเวียง การทำแคบหมู


ความเป็นมา
  ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอร้องกวาง ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความต้องการของตลาด บริบทของพื้นที่จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ก็จะมีการว่างงาน ดังนั้นการประกอบอาชีพเสริมจึงเป็นอีกทางที่จะ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย ดังนั้น กศน.ตำบลบ้านเวียงได้การเปิดกลุ่มอาชีพสอนการทำแคบหมูให้กับกลุ่มชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเวียง ซึ่งคนในชุมชนสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก หลังการที่ได้เรียนอาชีพการทำแคบหมูแล้วนั้น ทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มทำแคบหมูเกิดขึ้น พร้อมยังสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

กลุ่มอาชีพการทำแคบหมู บ้านป่ากล้วยเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นางวิไลวรรณ เวียงยา โทร 080-1202259 เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand