TKP HEADLINE

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมล่าง โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมล่าง

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมล่าง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่เหลืออยู่ให้คงไว้ และฟื้นฟูส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ ให้มีการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์และปลูกไม้เกษตรสำหรับไว้บริโภคภายในครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บผลผลิตจากป่า เพื่อขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความว่า “..สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่าไม้ โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้หลายๆ ระดับหลายๆ ชนิด มีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมา นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วยังทำให้ป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย..
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลาย โดยดำเนินการไปพร้อมกันทั้งด้านสร้างจิตสำนึกด้วยกระบวนการศึกษาให้แก่เกษตรกรให้ร่วมฟื้นฟูป่า เป็นผู้รักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพและเกิดรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามพระราดำริเพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการ กิจกรรมที่กำหนดเป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อนงานแก่ประชาชน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีฝึกปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต พัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ป่า และอาศัยอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการแนวราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการสร้างป่า สร้างรายได้
จังหวัดแพร่มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง และเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 15 ไร่ ประกอบด้วย บ้านครกหนานทา ตำบลห้วยโรงและบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่จึงได้จัดทำโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ขึ้นShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand