TKP HEADLINE

กศน.ตำบลบ้านเวียง ตะกร้าเชือกมัดฟาง

าก
ตะกร้าเชือกมัดฟาง


นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2562 นโยบายเร่วด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2.1 เร่งรัดดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน ข้อ 2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการจัดการเรียนวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอร้องกวาง ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความต้องการของตลาด บริบทของพื้นที่จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีการ ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร้องกวาง จึงได้จัดทำโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอร้องกวางและมอบหมายให้ กศน.ตำบลบ้านเวียง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง โดยจัดวิชาชีพการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง หลักสูตร 50 ชั่วโมง ให้กับคนในชุมชนบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จนมีการต่อยอดให้กับกลุ่มคนที่สนใจตั้งกลุ่มอาชีพการสานตะกร้าเชือกมัดฟางในชุมชนบ้านเวียงเป็นอีก1 อาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้
ระชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและว่างงานหลังจากการทำนา หรือทำสวน รวมถึง ที่ยังตกงาน และเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่บ้าน จึงได้คิดรวมตัวกันขึ้นเพื่อร่วมกันถักสานตะกร้าเชือกมัดฟาง เป็นรายได้เสริมอื่นที่นอกเหนือจากการทำการเกษตร สนับสนุนครอบครัวเป็นระบบกระบวนการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ประยุกต์พัฒนางาน ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมจัดเนื้อหา ประสบการณ์ให้เกิดผลกับผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข รู้แนวทางการประกอบอาชีพคู่กับการอนุรักษ์ ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อมจึงได้ตกลงกันว่าจะสานตะกร้าเชือกมัดฟาง (การถักสานตะกร้าและการถัก สานกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ)การสานตะกร้าเชือกมัดฟางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ จำหน่ายได้ในราคาที่สูง และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้แม่บ้านมีรายได้เสริมเป็นอย่างดี
สามารถติดต่อหาซื้อกันได้ที่ นางสง่า พรมท้าว บ้านอ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทร 085-6203057 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางตำบลบ้านเวียงอ่านเพิ่มเติม


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand