TKP HEADLINE

ศศช.บ้านครกหนานทา ผ้าเขียนเทียนชาวม้ง

ผ้าเขียนเทียนชาวม้ง
ความเป็นมา
บ้านครกหนานทา มีสภาพทางกายภาพทั่วไป บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และเป็นพื้นที่ราบ ประชาชนเป็นชาวเขาชนเผ่าม้ง อาชีพหลักประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพรอง คือ การเลี้ยงสัตว์ และในเวลาว่างสำหรับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน กลุ่มสตรีจะรวมกลุ่มนั่งเย็บปักผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านในการเย็บปักทำเครื่องสวมใส่ให้ตนเองและคนในครอบครัวของผู้หญิงชาวม้ง
ผ้าเขียนเทียน เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้าเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของชาวม้งที่มีการทำในกลุ้มม้งลายเท่านั้น เป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน ผ้าเขียนเทียนเป็นผ้าที่ชนเผ่าม้งผูกพันธ์คู่มากับความเป็นชนเผ่า ผู้หญิงชาวม้งลายทุกคนมีความสามารถในการวาดลวดลาย เขียนเทียนลงบนผืนผ้าที่ตระเตรียมไว้ได้อย่างละเอียดซับซ้อน ผ่านกระบวนการจนเสร็จสิ้นเป็นผืนผ้าสำเร็จที่สวยงาม ผ้าม้งเขียนเทียนจึงเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ตัดเย็บเป็นกระโปรงผู้หญิง ชาวม้งจะบรรจงวาดลวดลาย เขียนเทียน แล้วนำไปย้อมสีและอัดกลีบแล้วจึงนำไปตัดเย็บ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านครกหนานทา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชนเผ่า งานหัตกรรมพื้นบ้าน งานหัตกรรมชนเผ่าม้งที่ควรค่าในการอนุรักษ์ให้คงอยู่และสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และเป็นช่องทางส่งเสริมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชน งานหัตกรรมชาวเขาเผ่าม้ง การเขียนเทียนบนผืนผ้า เป็นเอกลักษณ์หนึ่ง ที่มีความงดงามตามวิถีของชนเผ่า คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดงานหัตกรรมให้โดดเด่น พัฒนาต่อเนื่องให้เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป และมีโอกาสนำเสนองานหัตกรรมในช่องทางการตลาดได้ต่อไป

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand