TKP HEADLINE

วัดห้วยไร่

วัดห้วยไร่  มีความหมายตามพื้นที่สร้างวัดดังนี้ คือพื้นที่สร้างวัดนั้นติดกับลำห้วยซึ่งมีไม้ไร่ขึ้นอยู่ตามลำห้วยทั่วไป ชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า "ห้วยไร่" ชาวบ้านได้อาศัยพื้นที่ ที่ติดกับลำห้วยแห่งนี้ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนลางสาด สวนทุเรียนจนถึงทุกวันนี้ ปัจุบันไร่ข้าว และไร่ข้าวโพดก็พอมีอยู่บ้าง วัดห้วยไร่เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2494 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ชาวบ้านห้วยไร่ได้นิมนต์พระวิบูรณ์ ปภากโร มาจากวัดร่องกาด ตำบลร่องกาด อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระวิบูรณ์ ได้ร่วมกับชาวบ้านเป็นผู้สร้าง นายจินดา  จึงประเสริฐ หัวหน้าสวนป่าห้วยไร่ ได้ถวายที่ดินสร้างวัด วัดห้วยไร่เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
        สถานที่สร้างวัดเป็นเป็นเนินเขามีอาณาเขต กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ทิศเหนือติดถนนสาธารณะ เป็นนิมิตรหมายบอก ทิศใต้มีลำห้วยปากทอด และห้วยไร่ เป็นนิมิตรหมาย ทิศตะวันออกมีสวนสักรัฐบาล เป็นนิมิตรหมายบอก ทิศตะวันตกมีเขตบ้านของ นางฮ่าย เรือนเงิน และเขตที่ดินของทางรถไฟ เป็นนิมิตรหมายบอก เขตในทิศทั้ง 4 มีพื้นที่วัดทั้งหมด 6 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  วัดห้วยไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2513 ที่ธรณีสงฆ์ คือ ที่เป็นสมบัติของวัดมี 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ คือ แปลงที่ 1 อยู่ติดกำแพงด้านทิศตะวันตก ติดที่ดินของนางฮ่าย เรือนเงิน มีเนื้อที่ 1 ไร่ แปลงที่ 2 ติดถนนทิศใต้ ติดลำห้วยปากทอด และลำห้วยไร่ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand