TKP HEADLINE

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคเหนือ

 


การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคเหนือ รวม 7 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

ขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

......................................................................................

จังหวัดเชียงใหม่

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 250


QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดลำพูน

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 251

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................


รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 252

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 254

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดน่าน

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 255

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 253

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดสุโขทัย

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 264

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand