TKP HEADLINE

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคกลาง

 


การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคกลาง รวม 4(5) จังหวัด คือ กาญจนบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร


ขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

เฉพาะของ กรุงเทพมหานคร

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+110B+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

......................................................................................

กาญจนบุรี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 171

QR Code สำหรับ Google Drive

.....................................................................................

เพชรบุรี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 176

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

สิงห์บุรี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 116

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

สมุทรปราการ

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 110

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัดใช้ 4 หลัก คือ 110B

QR Code สำหรับ Google DriveShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand