TKP HEADLINE

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด คือ อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานีขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

.....................................................................................

จังหวัดอุดรธานี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 341

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 331

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดสุรินทร์

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 332

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 345

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดยโสธร

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 335

QR Code สำหรับ Google Drive


......................................................................................

จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 334

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand