TKP HEADLINE

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคใต้

 

การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคใต้ รวม 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง และยะลา


ขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

.....................................................................................

จังหวัดภูเก็ต

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 583


QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดพังงา

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 582


QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 580

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดสตูล

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 591

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดพัทลุง

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 593

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดยะลา

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 595

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand