TKP HEADLINE

ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
รายวิชาทักษะการเรียนรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาววันเพ็ญ รักแจ่ม ครู กศน.ตำบลปงแสนทอง

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าสู่บทเรียน

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand