TKP HEADLINE

ประวัติการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal)


     เมื่อวันที่ วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ได้ดำเนินการารทดลอง “การจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (เมืองน่านโมเดล)” ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างข้อมูลความรู้ชุมชนที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ สร้างสรรเส้นเรื่องราวโดย คนในพื้นที่ คนในชุมชนเอง นำไปสู่กลไกการจัดฐานข้อมูลขององค์ความรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ในรูปของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง) อีกทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลในอนาคตอีกด้วย

    รูปแบบที่ดำเนินการได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal) โดยยังคงใช้เทคโนโลยีและ Web Application ของ G-Suite for Education เช่นเดิม และในวันที่ 2 ถึง 5 เมษายน 2561 จะเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal) ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ อีกครั้งแบบเต็มรูปแบบ โดยยังคงหลักการของการสร้างองค์ความรู้โดยคนของ กศน.เช่นเดิม และด้วยมวลประสบการณ์ความรู้ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 20 แห่ง จะนำไปสู่ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่ง สนองต่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายด้วย Mobile Device ในอนาคตด้วย

อ่านเพิ่มเติม

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand