TKP HEADLINE

แจ้ง เพื่อทดสอบระบบ

 แจ้งครูที่สถาบัน กศน.ภาค ส่งรายชื่อให้เป็น ครูผู้สอนและที่ปรึกษาห้องเรียน/อบรมออนไลน์หลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2564 กรุณาทดสอบระบบห้องเรียนรู้และฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยครับ โดยใช้ อีเมล์ที่แจ้งไว้กับผู้ประสานงาน กศน.ภาค

(คลิกที่ภาพด้านล่าง)


เมื่อเข้าห้องแล้ว ช่วยกรุณารายงานตัว แจ้งตรงส่วนนี้ด้วยครับกำหนดการประชุมอบรมครูผู้สอน ที่ปรึกษา TKP (23-25 สิงหาคม 64)เข้าห้องประชุมกดลิ้งค์ด้านล่างหรือรูปด้านบน

ห้องประชุมอบรม โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2564 
23-25 สิงหาคม 2564


การอบรมครูผู้สอนและที่ปรึกษาห้องเรียน/อบรมออนไลน์หลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” 

1.ดาวน์โหลด ตารางการอบรม

2.ดาวน์โหลดรายชื่อครูผู้สอนและที่ปรึกษาและรหัสห้องเรียน (ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  ภาคกลาง  ภาคใต้)

สำหรับคู่มือ และเอกสารต่างๆ ให้ ดาวน์โหลด ประกอบการอบรม

1.ตัวอย่างการเขียนบทความ (ดาวน์โหลด)

2.คู่มือการดำเนินการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน (ดาวน์โหลด)

3.บันทึกของวิทยากรแกนนำ(ครูผู้สอน/ที่ปรึกษา)หลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน (ดาวน์โหลด)

4.บันทึกของผู้เรียน/ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน (ดาวน์โหลด)

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคกลาง

 


การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคกลาง รวม 4(5) จังหวัด คือ กาญจนบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร


ขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

เฉพาะของ กรุงเทพมหานคร

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+110B+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

......................................................................................

กาญจนบุรี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 171

QR Code สำหรับ Google Drive

.....................................................................................

เพชรบุรี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 176

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

สิงห์บุรี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 116

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

สมุทรปราการ

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 110

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัดใช้ 4 หลัก คือ 110B

QR Code สำหรับ Google Driveช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคใต้

 

การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคใต้ รวม 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง และยะลา


ขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

.....................................................................................

จังหวัดภูเก็ต

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 583


QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดพังงา

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 582


QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 580

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดสตูล

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 591

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดพัทลุง

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 593

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดยะลา

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 595

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคตะวันออก

 

การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคตะวันออก รวม 2 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และระยอง


ขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

......................................................................................

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 424

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดระยอง

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 421

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

ช่องทางการส่งไฟล์บทความเข้าประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การส่งบทความเข้าคัดเลือกระดับจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด คือ อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานีขั้นตอนการส่ง

1.ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามขั้นตอน ดูการตั้งชื่อเพิ่มเติม

รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

รหัสกลุ่มเนื้อหา 
01 อาชีพชุมชน
02 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
03 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
04 แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)
05 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

2. ทำการ copy ไฟล์ ไปวางที่ Google Drive ตามลิ้งค์ ของแต่ละจังหวัดด้านล่างนี้ (คลิกที่ชื่อจังหวัดหรือเปิดด้วย QR Code)

3.ส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ตามฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

.....................................................................................

จังหวัดอุดรธานี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 341

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 331

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดสุรินทร์

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 332

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 345

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

จังหวัดยโสธร

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 335

QR Code สำหรับ Google Drive


......................................................................................

จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสเลขของเว็บ TKP จังหวัด คือ 334

QR Code สำหรับ Google Drive

......................................................................................

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand