TKP HEADLINE

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พค.ม หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11

เดิมพื้นที่ที่ขอตั้งโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 11 กิ่งอำเภอ กำลังจังหวัดยะลานั้นเป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 ซึ่งทาง ราชการทหารโดยกองทัพบก (แม่ทัพภาคที่ 4) ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื้อที่ 1,600 ไร่ และต่อมาได้ทำการ จัดสรรพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้ครอบครัวละ 15 ไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติ ไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักประกันชีวิต และครอบครัว รวมทั้งการประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ที่ดีตามความมุ่งหวังและปรารถนาดีของทางราชการทหารต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนี้ เพื่อหันมา ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะพื้นที่ทำการจัดสรรให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้ แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ในเขตหมู่บ้านแยะ ในหมู่ที่ 3 ตำบลบาละ กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ส่วนที่ 2 อยู่ที่บ้านจาเราะทำบุง (หรือคลอง ตำบล) และส่วนที่ 3อยู่ที่บ้านคลองพุด ซึ่งส่วนที่ 2 และ 3 อยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบาละ กิ่ง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ในปลายปี 2537 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้าน จุฬาภรณ์พัฒนา 11 และดูความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ถวายรายงานผลงานที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 11 ในครั้งนี้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของโครงการที่เป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 (เดิม)ร่วมกับฝ่ายทหารผู้รับผิดชอบดูแลโครงการในพื้นที่จากการถวายรายงานและนำแผนที่ประกอบให้ทอดพระเนตรพร้อมรายงานถวายรายละเอียด ๆของพื้นที่ทำกินที่จัดสรรเมื่อทรงทอดพระเนตรจากแผนที่และการถวายรายงานองค์ประธานสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าพื้นที่ทั้งสามส่วนไม่มีพื้นที่ติดต่อกันดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามและได้ทรงรับสั่งว่าถ้าหากสามารถตีกรอบให้เป็นสี่เหลี่ยมดูจะสวยงามว่าและพื้นที่ที่มีอยู่เดิมก็น้อย จะทำการวิจัยและพัฒนาก็ยากให้แก้ไขพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม โดยผนวกพื้นที่เก่าจำนวน 1,600 ไร่ เข้าไปด้วย รวมพื้นที่ทั้งหมด 18 ตาราง กิโลเมตร หรือ 11,250 ไร่ เพื่อนำพื้นที่ไปจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้สมบูรณ์แบบสามารถมีพื้นที่รองรับในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ภายใต้การอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลือของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพระประสงค์และความมุ่งหวังที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบให้แก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกลและอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี มีพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อจะได้เป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สถานที่ตั้ง (พิกัด) 6°19'48.1"N 101°01'33.2"E 6.330028, 101.025889ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย คณะทีมงาน กศน.ตำบลบาละ
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย คณะทีมงาน กศน.ตำบลบาละ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand