TKP HEADLINE

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง

เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง

ชุมชน บ้านหมูสี  หมู่ 6 ตำบลพระพุทธ   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา


นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีพื้นที่นาอยู่ที่บ้านหมูสี หมู่ 6 ตำบลพระพุทธ   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เดิมทีประกอบอาชีพเป็นช่างรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ประกอบกับมีอุปนิสัยรักสงบชอบอยู่กับธรรมชาติและที่ดินว่างเปล่าอยู่  จึงหันมาสนใจในการทำการเกษตรอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ.2548 

เริ่มต้นปรับพื้นที่เตรียมดินและขุดร่องน้ำเพื่อปลูกพืชสวนแบบผสมผสาน ได้แก่ ปลูกมะนาว ฝรั่ง พริก มะม่วง กล้วย และปรับพื้นที่ทำนาแบบนาโยน ผลผลิตที่ได้จะนำมารับประทานเอง เมื่อผลผลิตมีจำนวนมากจึงนำไปแจกเพื่อนบ้านในชุมชนและนำมาจำหน่ายในชุมชน นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ได้ยึดอาชีพเกษตรกรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองลองผิดลองถูก มาเป็นเวลา 6 ปี จึงได้ศึกษาเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานจากหนังสือ สื่อโทรทัศน์ และศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ทางหน่วยงานราชการแนะนำโดยได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำเกษตรของตนเอง และใช้พื้นที่ดิน จำนวน 9 ไร่ ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะนำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเกษตรผสมผสาน และระบบไร่นาสวนผสม มีการนำเทคโนโลยีพื้นบ้านในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ ทีใช้ได้จริงในการทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่นา และสวนเกษตรรวมถึงการนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์และพัฒนาโดยการทำระบบสูบกลับน้าหมักเพื่อพักไว้ในถังพักและใช้จักยานปั่นเป็นแรงขับเคลื่อนให้น้ำหมักได้ฉีดพ่นออกทางท่อส่งและหัวฉีดเป็นการทุ่นเวลาและประหยัดแรงงานละประหยัดค่าใช้จ่าย มีวิธีการทำปุ๋ยหมักที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อให้การย่อยสลายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ EM เพื่อเร่งกระบวนการหมัก ทำให้เกิดปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุที่มีการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้เร็วขึ้น แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากพืช เป็นต้น ได้รับเลือกจาก กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลพระพุทธ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตของชุมชน และเพื่อแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาและประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งได้จัดพื้นที่ของตัวเองเป็นตัวอย่างเป็นศูนย์สาธิตและศึกษาดูงานของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มากมาย


นายประสิทธิ์  เบื้องกลาง นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงาน  มาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตัวเองเพราะเนื่องจากยึดคติที่ว่า “ ทุกสิ่งทุกอย่างฝึกฝนได้ ขอเพียงมีความตั้งใจ   ลงมือปฏิบัติ    ขยันหมั่นเพียรหมั่นฝึกฝน  ก็จะประสบความสำเร็จ”  โดยมีความมุ่งมั่นว่าการเรียนรู้จะสามารถทำให้เกิดความรู้  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต

ตำแหน่งที่ตั้ง : บ้านหมูสี  หมู่ 6 ตำบลพระพุทธ   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนเพชรมาตุคลา ถนนหมายเลข 226 และแยกเข้าถนนตำบลพระพุทธ ขับลอดอุโมงค์ ประมาณ 100 เมตร จะพบศูนย์เรียนรู้ของ นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ทางซ้ายมือ

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย  นางสาวสุวรรณวิสา  ผันพิมาย 

ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาวสุวรรณวิสา  ผันพิมาย

ข้อมูล TKP อ้างอิง https://sites.google.com/nfe.go.th/suwanwisa304/home


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand