TKP HEADLINE

กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านหินโงม

 

 การจักสาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีมาช้านาน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น หวาย ไม้ไผ่ กก ฯลฯ เพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องมือใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ในปัจจุบันนี้ วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เริ่มหาได้ยากขึ้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เข้ากั[สภาวการณ์ปัจจุบัน คือ การนำเส้นพลาสติกมาใช้แทนวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เพราะพลาสติกจะมีความแข็งแรงคงทน และหาได้ง่าย นอกจากจะสานเป็นกระบุงแล้ว สามารถนำมาประยุกต์เป็น กระเป๋า ตะกร้าลายสวย ๆ ได้อีกหลายแบบ

        การจักสานถือเป็นอาชีพที่ชาวบ้านหินโงม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  ใช้หารายได้ ในยามที่ว่างจากการทำสวน ทำไร่ คนในชุมชนรู้จักและมีภูมิปัญญาในการทำจักสานเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีการจักรสานวัสดุหวาย ไม่ไผ่อยู่แล้ว รวมถึงในปี 2562 ทาง กศน.ตำบลสร้างนกทา  สังกัด กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  หลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก โดยได้นำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตะกร้าสานพลาสติกมาให้ความรู้กับให้กับกลุ่มเป้าหมายและกระจายสู่คนในชุมชนจนได้เกิดเป็นกลุ่มฝึกอาชีพ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  มีปัจจัยแห่งความสำเร็จหลักๆ มีอยู่ 5 ประการคือ


1. การบริหารจัดการงานในการบริหารจัดการงานของกลุ่มจักสานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ ตะกร้า  กระเป๋า กล่องใส่ของ ฯลฯ  โดยแจกจ่ายงาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยนำงานที่ได้รับกลับไปทำที่บ้าน เมือทำเสร็จแล้วก็นำผลงานมาส่งที่กลุ่ม กลุ่มจะมีคณะกรรมในการลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์  และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในแต่ละชิ้นว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่  เมื่อตรวจสอบเสร็จและตรงตามมาตรฐาน  เหรัญญิกของกลุ่มก็จะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าของผลงานชิ้นนั้นซึ่งเป็นการขายสินค้าให้กับกลุ่ม  และทางกลุ่มก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายต่อไป  โดยกลุ่มได้มีการบูรณาการในด้านการฝึกอบรมอาชีพ  การสนับสนุนงบประมาณ การเสริมรายได้ร่วมกับกศน.ตำบลสร้างนกทา  และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารจัดการทุนในการบริหารจัดการทุนของกลุ่มจักสานประกอบด้วย เงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพของ  กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  การลงทุนเงินหุ้น  เงินสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน  งบประมาณสนับสนุนกลุ่มจากการขอรับการสนับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  อบต. และภาคีเครือข่าย ที่ได้จากการประสานขอรับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาทิเช่น ขอรับการสนับสนุนเปิดกลุ่มอาชีพจาก กศน.ตำบลสร้างนกทา ขอใช้ร้านค้าชุมชนตำบล  เป็นที่รวบรวมสินค้า
3. การบริหารจัดการคนของกลุ่มจักสาน  โดยสมาชิกกลุ่มที่มาจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มมาสมัคร  ซึ่งเป็นที่ต้องการหารายได้เสริมจะได้รับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม    ความถนัดในการจักสาน คณะกรรมการกลุ่ มได้แยกเป็นฝ่ายดังนี้  ฝ่ายทะเบียนเป็นผู้จัดบันทึกสินค้าที่สมาชิกนำมาส่งกลุ่ม  ฝ่ายขายจะเป็นผู้นำสินค้าไปขายในงานต่างๆ  ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ซื้อวัสดุในการจักสานที่มาจากการคัดเลือกของสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่ต่างๆ ในกลุ่ม  ซึ่งมีการจัดสรรแบ่งปันรายได้ให้แก่สมาชิก ได้รับการศึกษาดูงานด้านอาชีพต่างๆ  และมีการปันผลจากกำไรการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ
4. การบริหารจัดการข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลของกลุ่มจักสานประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก  ที่มาจากการการรับสมาชิก การลงเงินหุ้น  บัญชีเงินฝากที่มาจากบัญชีรับจ่ายของกลุ่มฯ บันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม ที่มาจากการประชุมและการจดบันทึกการประชุม บัญชีรายรับ รายจ่าย โดยการไปนำใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเงิน งาน คน วัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและใช้ในการแสดงความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ        

5. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  ซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและภายนอกชุมชน  เนื่องจากสินค้ามีความละเอียดประณีตมีคุณภาพและสวยงาม ประกอบกับมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนสร้างนกทา  จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและประชาชนทั่วไป
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้คนในชุมชนที่ผ่านการฝึกอาชีพ มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมขีดความสามารถ การแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 14 บ้านหินโงม  ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์โทร 088-3758994
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนสาย อำนาจเจริญ – บ้านหินโงม ประมาณ 18 กิโลเมตร 

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวอรดี  ต้นโพธิ์
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาวอรดี  ต้นโพธิ์
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://shorturl.asia/u6BgK

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand