TKP HEADLINE

กินเพลิน เรื่องกล้วยๆตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก ค้ำขำย รับจ้าง ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนัก ทำให้รายจ่ายมากกว่ารายได้เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำให้ผู้ที่ทำสวนหันมำสนใจอำชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนางอารี เมืองเยาว์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ำ จึงชักชวนพี่ๆ น้องๆ เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วย (กล้วยไข่กรอบแก้ว) หลักสูตร 40 ชั่วโมงจัดโดย กศน.ตำบลลานข่อย กศน.อำเภอป่าพะยอม เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หลังจากเรียนจบหลักสูตรเรียบร้อย ก็ชักชวนคนที่ว่ำงเว้นจำกงำนหลักมำเริ่มฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมชำนาญ ในการแปรรูปกล้วย หลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติ มาระยะหนึ่งก็ลองนำไปให้เพื่อนบ้านทาน ก็ได้คำตอบ “อร่อย...น่าทาน น่าขายดูนะ ” นางอารี  เมืองเยำว์ พอได้ฟังดังนั้น ก็ได้รวบรวมสมาชิกได้จำนวน 13 คน จัดตั้งกลุ่มแปรรูปกล้วย ใช้ชื่อกลุ่มว่า “กล้วยกินเพลิน” ใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างบ้านของ นางอารี เมืองเยาว์ เป็นสถานที่ทำการของกลุ่ม โดยรับซื้อกล้วยที่มีอยู ่ในพื้นที่ตำบลลานข่อย และพื้นที่ใกล้เคียง นำมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ที่ปลูกกล้วยอีกทางหนึ่ง โดยกล้วยที่นำมาแปรรูป ครั้งแรกจะเป็นกล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า โดยกำรแปรรูปเป็นแผ่นกลมๆ เป็นแผ่นรียาว มีรสจืด รสเค็ม และรสหวาน แล้วนำไปจำหน่าย ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการล่องแก่ง และ ฝากจำหน่ายที่ร้านค้าภายในตำบลลานข่อย

ในปี พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มก็ได้นำกล้วยชนิดอื่นที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ กล้วยหิน กล้วยหอม มำทดลองแปรรูป และได้เพิ่มรสปาปิก้า และรสบาบีคิว และเพิ่มรูปลักษณ์ของกล้วยจำกกล้วยแผ่น ก็ทำเป็นกล้วยเส้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่น มักจะชอบทานรสปาปิก้า และบาบีคิว ทำงกลุ่มยังได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ต่างจังหวัด อาทิจังหวัดภูเก็ต ปัตตานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร มีการจำหน่ายสินค้า ผ่านทางเพจ facebook หน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และได้มีการนำสินค้าไปออกบูธจำหน่ำยในห้างสยามพารากอน เซ็ลทรัลสาขาตรัง หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก ผลิตแทบไม่ทันต่อควำมต้องการของตลาด

ในปีพ.ศ. 2563 ทางกลุ่มก็ได้ร่วมกันคิดว่ากล้วยสามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ใช่เฉพาะกล้วยฉาบ จึงขอความอนุเคราะห์ทาง กศน.ตำบลลานข่อย กศน.อำเภอป่าพยอม สอนการทำกล้วยตากจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เมื่อเรียนจบก็นำไปฝึกทำและจำหน่ายควบคู่ไปกับกล้วยฉาบ ปรากฎว่า กล้วยตากได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้ประสานขอสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการพัฒนาการแปรรูปกล้วยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง คือ กล้วยฉาบธัญพืช 
ประกอบด้วย กล้วยฉาบ ลูกเกด เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และลูกอัลมอนด์ ซึ่งเป็นการต่อยอดของการแปรรูปกล้วย ภำยใต้คำว่ำ “กินเพลิน”

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นายดุสิตธร มากสง
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ https://www.facebook.com/กินเพลินเรื่องกล้วยๆ-114570379982666
อ้างอิง https://593phatthalung.blogspot.com/2020/09/blog-post_524.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand