TKP HEADLINE

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว

 กศน.ตำบลบางช้าง


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป็นหลักคิด เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนและพัฒนา ร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความเห็นร่วมกัน ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านหัวอ่าวเริ่มจัดทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย รู้จักวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการผลิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนสังคมไทยและสังคมโลกอย่างกว้างขวาง


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเป็นการทำการเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้าน เช่น การทำปุ๋ยใช้เอง การปลูกพืชแบบอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากมาย เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ ข้าวไรส์เบอรี่ แชมพูสมุนไพร ยาสมุนไพรไล่แมลง ทำฮอร์โมนไข่ การทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การเลี้ยงไส้เดือน และอื่น ๆ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างมากมาย เป็นที่ยอมรับของคนจำนวนมากไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ตัวอย่างเช่นเครือข่ายผู้สูงอายุสุขภาพดี โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเครือข่ายผู้สูงอายุจากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกิด กลุ่มผู้สูงอายุบ้านครัวเหนือ และกลุ่มผู้สูงอายุซอยสวนเงิน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคุณประหยัด ปานเจริญ ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งจัดฐานการเรียนรู้ ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจที่จะนำไปปรับใช้ในเครือข่ายต่อไป  ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวอยู่ในการดูแลของคุณประหยัด ปานเจริญ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว ผู้ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางในการทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ จนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม โดยใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการฝ่าฟันอุปสรรค จนพาครอบครัวหลุดพ้นวงจรเคมีสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน สามารถปลดหนี้ อีกทั้งยกระดับตัวเอง และสมาชิกสู่การเป็นเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบอีกด้วย


นับได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถนำชุมชนออกจากปัญหาที่เผชิญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศในฐานะของศูนย์เรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่เขตตำบลบางช้าง 37/1 หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำสามพราน จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลเนื้อหา : ใช้ถนนเส้นอำเภอสามพราน - บางช้าง ขับผ่านโรงเรียนนาคประสิทธิ์แล้วตรงไป จนถึงแยกปากทางซอยประสพสุข แล้วเลี้ยวขวา ประมาณ 500 เมตร ก็ถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียน โดย นางบุษกร พรมเพียงช้าง
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางบุษกร พรมเพียงช้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand