TKP HEADLINE

บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญ

 บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญ

แลนด์มาร์คสุดชิคหนึ่งเดียวในไทรงาม 


หลงทางเที่ยว. (2565). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก.https://www.facebook.com/getlost3024/
(วันที่ค้นข้อมูล 30 มิถุนายน 2565)

จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินและน้ำ ถือเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแหล่งอีกทั้งมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน ดินแดนประวัติศาสตร์ ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล ช่องเย็นแม่วงก์ วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ฯลฯ 
ปัจจุบันเกิดสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสถานที่เที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ที่เป็นแหล่งชมความงามสายพันธุ์บัวไทยและต่างประเทศที่เคยสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้ว ตั้งอยู่อำเภอไทรงามถือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติในวัดที่นอกจากเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีชื่อว่า “บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญ”
วัดบ้านใหม่โคกเจริญ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีเจ้าอาวาส คือ พระครูสุจิตวชิรคุณ  ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่โคกเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งภายในวัดและบริเวณรอบ ๆ  ในบริเวณวัดมีต้นไม้ดอกไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่หายากและราคาแพงที่หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งในและต่างประเทศ พรรณไม้เหล่านี้ทำให้บริเวณวัดร่มรื่น ร่มเย็น อันเกิดจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค การทอดผ้าป่าต้นไม้ ดอกไม้ ดอกบัวงาม ทำให้วัดบ้านใหม่โคกเจริญเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอไทรงาม
 
สุวรรณา ผู้นวลงาม. (2565) .ภาพถ่าย

พระครูสุจิตวชิรคุณ เล่าว่าเดิมทีวัดบ้านใหม่โคกเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นเพียงสถานที่เรียนรู้ ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ด้วยแรงศรัทธาของผู้ที่มีความเชื่อถือและเลื่อมใสในวัดที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและการบริหารจัดการภายในวัดทำให้เข้ามาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดสายจนศาลารองรับผู้ปฏิบัติธรรมไม่เพียงพอ อีกทั้งพื้นที่บริเวรวัดมีผู้บริจาคต้นไม้ ดอกไม้ที่หลากหลายชนิดจึงต้องขยายพื้นที่วัดให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม

การบริจาคปัจจัย ทรัพย์สินและการถวายที่ดินจากศิษยานุศิษย์ทำให้วัดมีอาณาเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 15 ไร่ สามารถรองรับการทำกิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  และในปี 2562 คุณจักรพงษ์ สังข์งาม เจ้าของสวนบัวชากังราวในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นสวนบัวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและมีดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์ เคยได้รับรางวัลระดับโลกเกี่ยวกับการผสมเกสรสายพันธุ์บัวข้ามสกุล มีความเลื่อมใสวัดบ้านใหม่โคกเจริญ ได้ทำบุญปลูกบัวถวายให้วัดประมาณ 50 สายพันธุ์ เพื่อการเรียนรู้และขยายสายพันธุ์ให้เกิดบัวสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยความงามของดอกบัวแต่ละสายพันธุ์นั้น ท่านเจ้าอาวาสและประชาชนในชุมชนร่วมกันระดมความคิดเพื่อปลุกไอเดียในการริเริ่มสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในตำบลหนองทองและเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนชุมชนบ้านใหม่โคกเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้มีรายได้ในการค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวประกอบกับวัดมีพื้นที่ว่างสร้างบึงบัวในวัดบ้านใหม่-โคกเจริญ 
จาก หลงทางเที่ยว. (2565) .เข้าถึงได้จาก.https://www.facebook.com/getlost3024/
(วันที่ค้นข้อมูล 30 มิถุนายน 2565)

เนื่องด้วยแนวความคิดของคุณจักรพงษ์ที่มีความศรัทธาในวัดต้องการพัฒนาเกี่ยวกับสายพันธุ์บัวให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาและชื่นชมความงามดอกบัว  ทางวัดจึงให้สวนบัวชากังราวทำแปลงทดสอบสายพันธุ์บัวและขยายดอกบัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ผสมเกษรสายพันธุ์บัวเพิ่มอีกมากกว่า 100 สายพันธุ์  ที่เคยนำไปประกวดที่ต่างประเทศมาแล้ว เช่น  บัวนางกวัก บัวฉัตรสีขาว บัวฉลองขวัญ บัวผัน บัวฝรั่ง และบัวลูกผสมอีกมากมาย ฯลฯ เกิดจุดท่องเที่ยวใหม่ชื่อ “บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญ” ที่นับว่าใหญ่และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์บัวที่มากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรเลยก็ว่าได้  บริเวณบึงบัวมีสะพานไม้รูปหัวใจกลางบึงบัวขนาดใหญ่มีศาลาระหว่างชมบัวให้นั่งพัก และกำลังเร่งขยายบึงบัวออกไปอีกบนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปหรือชมธรรมชาติ บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญเหมาะอย่างยิ่งในการสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 
  
ศักดิ์ดา เตรียมนอง. (2565). ภาพถ่าย

ในการเที่ยวชมบึงบัวนั้น ท่านเจ้าอาวาสฝากข่าวแจ้งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมบึงบัว ฟรี! มีทางเข้าออก 3 ทาง ซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านวัดก็ได้ แต่ท่านเน้นย้ำเพียงอย่างเดียวว่า “อย่ายุ่งกับเรา” ผู้สนใจชมบัวชมฟรีได้เลยแต่ท่านต้องการความเงียบสงบในการปฏิบัติธรรม  
   


จาก หลงทางเที่ยว. (2565) .เข้าถึงได้จาก.https://www.facebook.com/getlost3024/
(วันที่ค้นข้อมูล 30 มิถุนายน 2565)


ในช่วงฤดูที่ดอกบัวงามจะเป็นช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม หากต้องการถ่ายภาพแนะนำให้เลือกช่วงเวลาตอนเช้าที่มีแสงแดดกำลังพอดีเป็นเวลาที่ดอกบัวบานเหมาะแก่การถ่ายภาพ บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญห่างจากเมืองกำแพงเพชร 32.5 กิโลเมตร แยกจากถนน-สาย 115 กำแพงเพชร-พิจิตร ประมาณ 8 กิโลเมตร
 


แผนที่เที่ยวบึงบัวบ้านใหม่โคกเจริญ

บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติตนเพื่อต้องการความสงบทางจิตใจแล้วยังเป็นแหล่งชมความงามทางธรรมชาติซึ่งปลูกฝังแนวความคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและให้ประชาชนในชุมชนเกิดรายได้และความภูมิใจในท้องถิ่นของตนอีกทางหนึ่ง
 
“สูดอากาศให้ชุ่มปอดกับแลนด์มาร์คสุดชิค บึงบัววัดบ้านใหม่โคกเจริญ”

===============================================================
ข้อมูลเนื้อหาโดย พระครูสุจิตวชิรคุณ วัดบ้านใหม่โคกเจริญ.ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
เรียบเรียงโดย นางสาวสุวรรณา ผู้นวลงาม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาวสุวรรณา ผู้นวลงาม  นายศักดิ์ดา เตรียมนอง
อ้างอิง
หลงทางเที่ยว. (2565). เข้าถึงได้จาก.https://www.facebook.com/getlost3024/ (วันที่ค้นข้อมูล30 มิถุนายน 2565)Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand