TKP HEADLINE

สค12022 : การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ

 


ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ มีหลายประเภท ทั้งภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ แต่ละประเภทล้วนมีลักษณะการเกิดและผลกระทบ ที่แตกต่างกันออกไป ภัยทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้สร้างความเสียหายและ ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติและโลกอย่างมากมาย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนการเกิด ภัยธรรมชาติเหล่านี้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น จึงควรตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การศึกษาเรื่องภัยธรรมชาติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเพื่อการวางแผน รับสถานการณ์การเกิดภัยต่าง ๆ และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับเหตุภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน

เป็นรายวิชาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand