TKP HEADLINE

สค33004 สังคมศึกษา 1


ศึกษาการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิทธิพลของอารยธรรมสำคัญที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย...อ่านเพิ่มเติม
 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand