TKP HEADLINE

ตลาดน้ำฉ่า

 


“ตลาดน้ำฉ่า” แหล่งท่องเที่ยวสะท้อนวิถีชีวิตชนบท

    อำเภอขามทะเลสอ เป็นอำเภอขนาดเล็ก มีต้นทุนทางธรรมชาติน้อย ไม่ค่อยมีคนรู้จัก บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มีทรัพยากรพร้อมทั้งด้านบุคคลและสถานที่ ผนวกกับความต้องการของชาวบ้านน้ำฉ่าที่จะพัฒนาพื้นที่ริมลำตะคอง บริเวณประตูระบายน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับประชาชน


            มีแนวคิดการดำเนินงาน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ อันเป็นนโยบายแนวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตลาดน้ำฉ่า เป็นจุดจำหน่ายสินค้าการเกษตรของชาวบ้าน โดยตลาดน้ำฉ่าแห่งนี้ อยู่ริมลำน้ำลำตะคอง มีการทำสะพานไม้ไว้เดินข้ามลำตะคอง และจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้นำพืช ผัก ผลไม้ และอาหารป่านานาชนิดมาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาวางขาย โดยไม่คิดค่าเช่าแผง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน  


            มาที่ตลาดน้ำฉ่าแห่งนี้ เราจะได้พบกับคุณยายนักประชาสัมพันธ์ประจำตลาด คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยไมตรีจิต มีลานเล็กๆ ให้คนในหมู่บ้านได้มาร้องเพลง พบปะพูดคุย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในตลาดน้ำฉ่า ได้แก่ พืชผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมไทย อาหารพร้อมทาน อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น เส้นหมี่น้ำฉ่า เหนียวนุ่ม หมี่อ่อนสอดไส้ ยำหมี่อ่อนอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก ชมธรรมชาติริมลำตะคอง ไร่นา สวนผลไม้ วิถีเกษตรกรรม


            สิ่งที่ได้รับ ชาวบ้านน้ำฉ่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญ คือ ทุกคนได้ทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน เช่น พัฒนาทำความสะอาดตลาด ร่วมกันนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว บ้างก็ช่วยซื้อสินค้ากันและกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวที่มาจากถิ่นอื่น คนเฒ่าคนแก่ออกนอกบ้านพบปะผู้คน ได้พูดคุยสารทุกข์ สรวลเสเฮฮา สุขภาพจิตและสุขภาพกายก็ดีตามไปด้วย สร้างความสุขให้ทุกคน สังคมในหมู่บ้านสงบสุข สามัคคีปรองดอง เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 


            ตลาดน้ำฉ่า ยังมีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เช่น วันลอยกระทง ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานและคงไว้ในประเพณีไทยอ้างอิงข้อมูล : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขามทะเลสอ
 ที่ตั้ง  20  หมู่  7  ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  30280
โทรศัพท์  0-4433-3334 โทรสาร  0-4439-7226

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand