TKP HEADLINE

สค21001 : ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีประชากรอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน  การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ  หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม  ค่านิยมของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนความเป็นมา หลักการ ความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการอยู่ร่วมกัน หลักการสำคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคี ปรองดองหลักสิทธิมนุษยชน และความตระหนักในการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันและปราบปราม

การทุจริต จะทำให้คนในสังคมไทยสามารถ นำหลักการ คำสอนและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง มีความสุข อันจะส่งผลต่อความสันติสุขของสังคม       

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand