TKP HEADLINE

พท23007 : ภาษาไทยเสริมทักษะรับสาร 1

 

    ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการฟังและการอ่าน เช่น พระราชดำรัส สารคดี บทความ ข่าว นิทาน สุภาษิต คำสอน วรรณคดี วรรณกรรม ตามหลักการพินิจวรรณคดี การอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทนิทาน ข่าว สารคดี แสดงทรรศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและฟัง และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านออกเสียงร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์

    เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการสื่อสารเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในภาษา ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมีมารยาท

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand