TKP HEADLINE

สค23098 : ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

 

            เอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่รู้จักกันในอดีต “อุษาคเนย์” เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งของโลกที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และเป็นภูมิภาคหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจจากชาวโลกมาอย่างช้านาน เนื่องจากเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งในปัจจุบันภูมิภาคแห่งนี้ประกอบด้วย 11 ประเทศ คือ 1) บรูไนดารุสซาลาม 2) ราชอาณาจักรกัมพูชา 3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5) สหพันรัฐมาเลเซีย 6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 7) สาธารรัฐฟิลิปปินส์ 8) สาธารรัฐสิงคโปร์ 9) ราชอาณาจักรไทย 10) สาธารณรัฐสังคมนิยมอาเซียน 11) ติมอร์เลสเต โดย 10 ประเทศ (ยกเว้นติมอร์เลสเต) มีแผนและกำลังจะรวมตัวเป็นเป็น “ประชาคมอาเซียน” ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งประชาคมอาเซียนนี้ จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในฐานะองค์กรระหว่างรัฐบาล โดยมี “กฎบัตรอาเซียน” ที่เปรียบเสมือนธรรมนูญร่วมกันของ 10 ประเทศสมาชิก ภายใต้คำขวัญที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม หรือ One Vision One ldentity One Community” ซึ่งหมายความว่าประชาชนของทั้ง 10 ประเทศ กว่า 600 ล้านคน จะมีสถานะเป็นพลเมืองอาเซียนอีกสถานะหนึ่ง ผลของการรวมตัวในครั้งนี้ จะมีผลผูกพันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือของประเทศสมาชิก

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand