TKP HEADLINE

หน้าที่และบทบาทของผู้จัดการศึกษาออนไลน์

ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์ รูปแบบ e-learning / e-training จะมีบทบาทหน้าที่ประกอบไปด้วย 6 งานหลัก ดังนี้


1. งานออกแบบ พัฒนาและสร้างหลักสูตร บทเรียน
o กำหนดองค์ประกอบสำคัญของการสร้างบทเรียนทั้งหมด อาทิ  เนื้อหา วัตถุประสงค์ รูปแบบ ลักษณะ วิธีการที่จะนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ออนไลน์
o จัดทำผังสร้างงาน (Storyboard) จัดลำดับการนำเสนอเนื้อหา แหล่งเชื่อมโยง (link) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
o ออกแบบกำหนดรายละเอียดบทเรียนการเรียนรู้ออนไลน์ตามผังสร้างงาน อาทิ การออกแบบ หน้าแสดงผล (interface) ตัวช่วยนำทาง (navigation) โครงสร้างรวมของบทเรียน(site directory)
o จัดทำบทเรียนการเรียนรู้ออนไลน์ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการทดสอบกระบวนการเชื่อมโยง ทั้งภายในและภายนอกสาระบทเรียนตามโครงสร้างรวมของบทเรียน(site directory)

2. งานจัดการศึกษา/การเรียนรู้
o นำหลักสูตรเข้าระบบ course management system
o เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
o แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร(e-instructor)เพื่อสนับสนุนการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน
o เปิดหลักสูตรในการจัดฐานการเรียนรู้
o ประเมินผล หรือวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
o ควบคุม ตรวจสอบการเข้าฐานการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. งานออกแบบการแสดงผลและสื่อประกอบ (Interface & Media Element Design)
o งานจัดการด้านชิ้นส่วนกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเรียนและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
o งานออกแบบภาพรวมการแสดงผลบนหน้าจอของทุกอุปกรณ์ (User Interface)

4. งานบริหารระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้  (E-learning Management System) 
o จัดโมดุลรายวิชาที่สร้างให้เหมาะสมกับระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
o พัฒนาข้อมูลบทเรียน สาระเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
o ดำเนินการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลบทเรียนและข้อมูล สาระเนื้อหารายวิชา กับเครือข่าย ภายใต้กลไกการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน(Education Resource Sharing)
o ดำเนินการเชื่อมโยง ข้อมูลหลักสูตร เข้าสู่ระบบ Web Portal

5. งานจัดการความเสี่ยงของระบบจัดการศึกษาออนไลน์ 
o การป้องกันและรักษาข้อมูลบทเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้บน Server/Cloud
+ ทำการสำรองข้อมูลจาก Web Servers/Cloud
o การป้องกันความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
+ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้พัฒนาสื่อ หลักสูตร และบทเรียน
+ ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definition File) จากเว็บไซด์ของบริษัทเจ้าของโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6. งานพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับระบบจัดการศึกษาออนไลน์ 
o ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อหลักสูตร บทเรียน และเนื้อหาการเรียนรู้
+ ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเว็บ ที่สอดคล้องต่อสภาพ ปัจจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐาน SCORM
+ นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
o การรักษามาตรฐานของไฟล์ข้อมูลบทเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้
+ จัดหาโปรแกรม (Software) สำหรับใช้ในการผลิตเนื้อหา บทเรียน เพื่อป้องกันปัญหา จากการละเมิดลิขสิทธิ์
+ จัดทำแม่แบบรวมทั้งไฟล์บทเรียนให้มีมาตรฐานต่อระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นไปตามมาตรฐาน SCORM
+ ปรับปรุงไฟล์ข้อมูลเนื้อหา บทเรียน ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน รองรับพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ในทุกๆอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand