TKP HEADLINE

ครูอุดม ขจรฤทธิ์ ผู้นำแนวคิดสู่การปฏิบัติ
“ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” คำนิยามที่ครูไทยหัวใจเกษตร วัย 82 ปี ครูอุดม เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2482 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา           จาก มศว.บางแสน จังหวัดชลบุรี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 08-9889-8913
ครูอุดม ขจรฤทธิ์ อดีตเป็นครูและครูใหญ่ของโรงเรียนหลายแห่ง ตลอดระยะเวลา 32 ปี  ของการรับราชการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด “ทวีติยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา” หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเองในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและชุมชน ปัจจุบันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยี เกษตรพอเพียงในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับภาคตะวันออก เช่น ประธานกองทุนหมู่บ้านตำบลท่าพลับ คณะกรรมการสภาเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ อาสาสมัครฝนหลวงประจำตำบล    ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลท่าพลับ ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ครูอุดม  ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติตน  และประกอบอาชีพ ใฝ่เรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างจริงจังเริ่มจากทำเกษตรผสมผสาน และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งให้บ้านครูอุดมเป็นศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าพลับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษาแนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้แนวคิดหลักปฏิบัติที่ดี ให้ความสำคัญต่อการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการจัดการด้านมาตรฐานการผลิต เช่น ระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agricultural Practice (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


“แนวคิด หลักปฏิบัติ ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน เราต้องรู้จักข้อดีข้อด้อยของตนเอง เพื่อแก้ไขและพัฒนาตนเอง มีวินัยเรื่องการใช้จ่าย ควรใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ประมาท  สิ่งใดทำเองได้ประหยัดค่าใช้จ่ายควรต้องทำ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักออม ลงมือทำทันที การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ต้องมีการวางแผนและทำตามแผนที่กำหนดไว้ ทำทันที อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง” 


ครูอุดม ขจรฤทธิ์ แนะคนรุ่นใหม่ให้ใช้ชีวิตในแบบพอเพียงรู้ปัญหาของตนเองและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ อยู่ในความพอประมาณ รู้จักกินใช้ให้เหมาะสม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น สร้างภูมิคุ้มกันของตนเองในด้านการเงิน ต้องรู้จักเก็บออม รู้จักกิน รู้จักใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง “ปลูกสิ่งที่กินและกินสิ่งที่ปลูก” เพื่อลดรายจ่าย เกิดความมั่นคงทางอาหาร อย่าประมาท กับการดำเนินชีวิต  ส่วนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ และฝึกทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ  ตามความถนัดของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและต้องมีคุณธรรมต่อตนเอง      และผู้อื่น 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกจากสมาชิกสภาวัฒนธรรมให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าพลับ ปี พ.ศ.2564 เกียรติบัตรลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้ระดับดี ปีพ.ศ.2559 ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ร่างรัฐธรรมนูญฯ  ปีพ.ศ.2554 ประกาศเกียรติคุณผู้นำองค์กร ในการพัฒนาชุมชนดีเด่น 

ข้อมูลเนื้อหา โดย นายอุดม  ขจรฤทธิ์
เรียบเรียงเนื้อหาโดย นางสาวปทิตตา ตันวิมลกุล
ภาพถ่าย/ภาพประกอบโดย คณะทีมงาน กศน.อำเภอบ้านโพธิ์
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://424chachoengsao.blogspot.com/2021/08/blog-post_86.html


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand