TKP HEADLINE

หอศิลป์ที่อบอุ่นกับธรรมศิลป์ริมลี้ แวนนาริน

 ประเภทแหล่งเรียนรู้ : สถานที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้ : หอศิลป์ที่อบอุ่น กับธรรมศิลป์ริมลี้ แวนนาริน
พระอธิการอาณา ปัญญาวรสุธี (สัมปยุคโคตร)  เจ้าอาวาส 
วัดบ้านแวน หมู่ที่ 1 ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๖ ๒๔๕๗ ๑๖๑๘

ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้
    วัดบ้านแวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน เป็นวัดเล็กๆในตำบลลี้ และเป็นสถานที่ที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านในด้านพระพุทธศาสนา แม้แต่เรื่องของการศึกษา จนเป็นที่มาของคำว่า บวชเรียน แต่ในปัจจุบัน “วัด” กลับมีบทบาทต่อชุมชนลดน้อยลง เหลือเพียงแค่เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น

    ในปี พ.ศ.2562 วัดบ้านแวน โดย พระอธิการอาณา ปัญญาวรสุธี (สัมปยุคโคตร) ได้ริเริ่มความคิดในการสร้างอาคารเรียนรู้ โดยพระอาจารย์ท่านได้ตั้งชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “ธรรมศิลป์ ริมลี้ แวนนาริน” หมายถึงการนำเอา ธรรมะ + ศิลปะ + บ้านแวนนาริ มาเป็นชื่ออาคารแห่งนี้ คือ “ธรรมศิลป์ ริมลี้ แวนนาริน”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนตำบลลี้ได้เข้าวัด จึงได้ร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือกับคนในชุมชน ในการบูรณะอาคารเก่าภายในวัดให้เป็นหอศิลป์ สำหรับการเรียนศิลปะด้านการวาดภาพ เรียนศาสนพิธี อาทิ การกล่าวคำบูชารัตนตรัย คำถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน อบรมทางด้านจิตใจ การฝึกสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา 
    จากความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้ที่สนใจในการเรียนศิลปะด้านการวาดภาพและ
ศาสนพิธีทางศาสนาของพระอธิการอาณา ปัญญาวรสุธี (สัมปยุคโคตร) จะเห็นได้ว่า วัดเปรียบเสมือนสถานที่สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ เพราะวัดสามารถทำอะไรได้มากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีกรรมเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งคนทุกเพศ
ทุกวัยตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ เยาวชนคนหนุ่มสาวรวมถึงเด็กเล็กๆ สามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้ที่วัดได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

ความสัมพันธ์ของชุมชนกับการส่งเสริมความรู้
    วัดบ้านแวน จึงกลายมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน อีกทั้งพระอธิการอาณา ปัญญาวรสุธี (สัมปยุคโคตร) ได้จัดสอนเรียนศิลปะด้านการวาดภาพและ ศาสนพิธี ในวันอาทิตย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทำให้มีเด็ก เยาวชน ชาวบ้านมารวมตัวกันที่วัดมากเป็นพิเศษ ในทุกวันอาทิตย์ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เด็กและเยาวชนจะชอบมากกับการมาฝึกศิลปะด้านการวาดภาพ ระบายสี ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิทำให้เด็กห่างจากจอโทรศัพท์ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดจากความศรัทธาที่เปี่ยมล้นอยู่ในจิตใจ นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนยังได้มาใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพื่อซึมซับในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและยังจะได้มาหาความรู้ด้านศิลปะด้านการวาดภาพระบายสี และศาสนพิธี อีกด้วย นอกจากนั้นทางวัดยังได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีชื่อว่า “สวนริมลี้” เป็นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยให้ผู้ปกครองที่นำเด็กและเยาวชนมาวาดภาพ ได้นั่งรอเพื่อพักผ่อน หย่อนใจและสามารถเก็บผักที่ทางวัดปลูกไปรับประทานได้อีกด้วย

“วัดบ้านแวน ไม่เพียงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แต่เป็นสถานที่ฝึกสมาธิด้วยศิลปะ ทำให้จิตใจสงบและรู้สึกมีความสุขในทุกครั้งที่มา ณ ที่แห่งนี้”

ข้อมูลเนื้อหาโดย พระอธิการอาณา ปัญญาวรสุธี (สัมปยุคโคตร)
เรียบเรียงเนื้อหาโดย นางสาวปัทมาภรณ์  จันต๊ะ และ นางสาวสุภาพ  เสาร์ภิระ
ภาพถ่าย/ภาพประกอบโดย นางสาวปัทมาภรณ์  จันต๊ะ และ นางสาวสุภาพ  เสาร์ภิระShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand