TKP HEADLINE

การแข่งเรือพาย

การเปิดบึงลาแลในครั้งนี้ว่า กิจกรรมแข่งขันเรือพาย 2 ฝีพาย เป็นงานเปิดตัว เปิดบึง เปิดสนุก และเปิดความสุขให้คนกาบัง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนคนกาบังได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม โดยมีการ “เปิดตัว” คือเปิดตัวอ าเภอกาบัง ให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรน้ ที่สามารถจัดแข่งขันเรือในช่วงฤดูแล้งได้ “เปิดบึง” คือเปิดบึงลาแล ให้คนกาบังและ ต่างพื้นที่ ได้รับรู้ว่าบึงแห่งนี้ ได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่พร้อมต้อนรับทุกคนที่มา เยือนอ าเภอกาบัง และ “เปิดสนุก” คือเปิดความสนุกให้กระจายสู่คนกาบังอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรม การแข่งขันเรือพาย 2 ฝีพาย โดยทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


"แข่งเรือพาย สร้างสามัคคี ประเพณีกาบัง” สร้างสีสันในพื้นที่ เติมรอยยิ้มให้ ประชาชน เป็นหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อ าเภอกาบัง และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอก ได้รู้จักอ าเภอกาบัง อย่างกว้างขวาง ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบึงลาแล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอกาบัง สร้างความสุขให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านกิจกรรมการแข่งเรือพาย และเพื่อสืบสานประเพณี สร้างความรักความ สามัคคี ส่งเสริมสุขภาพดีให้กับประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอ าเภอกาบังและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอกาบังและจัดให้กิจกรรมการแข่งเรือพาย เป็นกิจกรรมประจำปีของ อ าเภอ กาบัง ณ สวนสาธารณะบึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา อีกด้วย
สำหรับการแข่งขันเรือพายในครั้งนี้ มีทีมเรือสมัครร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 68 ทีม แบ่งเป็น ทีม ประเภทหมู่บ้าน 18 ทีม ทีมประเภททั่วไป 32 ทีม และทีมประเภทหญิง 18 ทีม ซึ่งบรรยากาศ การแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนานนาน มีประชาชน มาร่วมชม และร่วมเชียร์อยู่บริเวณรอบๆ บึง กันจ านวนมาก ช่วยสร้างสีสันบรรยากาศแห่งความสุขให้กับพื้นที่อำเภอกาบังและชาวอ าเภอกาบัง เป็นอย่างยิ่ง
ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวอัสมะห์ มะรานอ ครู ศรช.ตำบลกาบัง 
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย คณะทีมงาน กศน.ตำบลกาบัง
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand