TKP HEADLINE

กศน.อำเภอท่าใหม่ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 กศน.อำเภอท่าใหม่  เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ หรือที่เรียกกันว่ากศน.อำเภอท่าใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยตัวอาคารเคยใช้เป็นห้องสมุดของวัดบูรพาพิทยาราม  ต่อมาพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ได้ยกพื้นที่ของอาคารดังกล่าวให้เป็นห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าใหม่ ซึ่งได้ใช้งานร่วมกับ กศน.อำเภอท่าใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารปูนแบบ 2 ชั้น ได้รับการออกแบบอาคารทั้งภายในและภายนอกอย่างมีเอกลักษณ์สวยงาม

ที่ตั้งของอาคารอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดบูรพาพิทยาราม ด้านหน้าอาคารจะเป็นลานจอดรถ ส่วนด้านหลังอาคารนั้นจะเป็นสระน้ำที่เป็นเขตอภัยทานของวัด 

การบริหารจัดการและการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารของ กศน.อำเภอท่าใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน จึงมีการแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่ มีพื้นที่ให้บริการอยู่ชั้นล่างฝั่งซ้ายของอาคาร เป็นห้องที่จัดไว้สำหรับให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ห้องรับรอง มีพื้นที่ให้บริการอยู่ชั้นล่างตรงกลางของอาคาร เป็นห้องรับรองผู้มาติดต่อใช้บริการ โดยแบ่งเป็นห้องทำงานของบุคลากรและผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่

และห้องด้านขวาเป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ชั้นบนของอาคารแบ่งการใช้งานออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องงานพัสดุ ห้องการเงินและงานแผนฯ ห้องงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และห้องประชุม โดยจะมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั่งประจำห้องตามงานต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการทำงานและการให้บริการ

นอกจากนี้บริเวณด้านข้างของอาคาร ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
กศน.อำเภอท่าใหม่ มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ คือ ประชาชนอำเภอท่าใหม่  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน กำหนดพันธกิจของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานภาคี เครือข่าย ในการร่วมกันจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
4. ส่งเสริมและพัฒนาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน
5. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ กศน.อำเภอท่าใหม่ ยังมีความโดดเด่นและน่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ  หรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านอีกด้วย  

ตำแหน่งที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในวัดบูรพาพิทยาราม 1/2 ม.4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี                 
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท จันทบุรี – ระยอง จากแยกไฟแดงเนินสูง เลี้ยวซ้ายขับตรงไป 500 เมตร วัดบรูพาพิทยารามทางด้านขวา ให้เลี้ยวเข้าไปจะพบกับ กศน.อำเภอท่าใหม่

ข้อมูลเนื้อหา เรียบเรียง และเขียน โดย นางสาวจริยา  รุ่งสว่าง
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ  โดย นางสาวจริยา  รุ่งสว่าง

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand