TKP HEADLINE

ทช02004 : การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 


การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุอาหารสำหรับผู้สงอายุ เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและการป้องกันรักษา ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

เป็นรายวิชาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand