TKP HEADLINE

พท23007 ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 1

 


ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการฟังและการอ่าน เช่น พระราชดำรัส สารคดี บทความ ข่าว นิทาน สุภาษิต คำสอน วรรณคดี วรรณกรรม ตามหลักการพินิจวรรณคดี การอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทนิทาน ข่าว สารคดี แสดงทรรศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและฟัง...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand