TKP HEADLINE

วัดพระนอน หรือ วัดบางพลีใหญ่กลาง

                                     วัดพระนอน หรือ วัดบางพลีใหญ่กลาง
วัดบางพลีใหญ่กลาง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกลาง” เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคาราม (วัดยายหนู) ซึ่งเป็นวัดสร้างเดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของนายช้างหมื่นราษฎร์ โดยนายน้อย หมื่นราษฎร์ พี่ชายเป็นผู้สร้างขึ้นและได้ขนานนามวัดว่า “วัดน้อยปทุมคงคา” เพราะได้ขุดสระปลูกบัวหลวงไว้ด้วยต่อมาเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า “ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ” และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น “วัดบางพลีใหญ่กลาง” โดยมิปรากฏแน่ชัดว่าเปลี่ยนในสมัยเจ้าอาวาสรูปใด วัดบางพลีใหญ่กลางได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ในด้านการศึกษาทางวัดจัดให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมตลอดมา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการให้ที่วัดสร้างโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึปัจจุบันวัดบางพลีใหญ่กลางมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าวัดพระนอน        
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand