TKP HEADLINE

วัดตากฟ้า พระอารามหลวง


วัดตากฟ้า พระอารามหลวง 

                    สถานะและที่ตั้ง วัดตากฟ้า เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตากฟ้า มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๔ ไร่ ๓ งาน ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านทิศเหนือ - บริเวณด้านหน้าของวัดตากฟ้า ติดกับถนนพหลโยธิน  สายตาคลี – ลพบุรี เป็นความยาวทั้งสิ้น ๑๗๖ เมตร ด้านทิศใต้– บริเวณด้านหลังของวัดตากฟ้า ติดกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็น ความยาวทั้งสิ้น ๑๗๖ เมตร ด้านทิศตะวันออก – บริเวณด้านขวาของวัดตากฟ้า ติดกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นความยาวทั้งสิ้น ๒๖๓ เมตร ด้านทิศตะวันตก – บริเวณด้านซ้ายของวัดตากฟ้า ติดกับตลาดตากฟ้า เป็นความยาว ทั้งสิ้น ๒๖๓ เมตร

                    ประวัติความเป็นมา วัดตากฟ้า แต่เดิมนั้นได้ตั้งเป็นเพียงที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยสมัยนั้นยังสังกัด อยู่กับคณะสงฆ์อำเภอตาคลี ต่อมาได้อาศัยศรัทธาจากชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม เพาะปลูกพืชไร่ ได้ร่วมใจกันสร้างเสนาสนะ และศาลาเพื่อเอาไว้บ าเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา อีกประการหนึ่งบริเวณตลาดตากฟ้านั้น ก็ยังไม่มีวัดเป็นที่ประกอบศาสนกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า คือ นายบันลือ รัตนมงคล ได้เป็นผู้ด าเนินการเรื่องสถานที่ก่อสร้างวัด เพราะที่ดินบริเวณวัดนั้นเป็นที่ของนิคมสร้างตนเอง พร้อมกันนั้นก็ได้อาศัยผู้ใหญ่สมจิตร์ พิมพาภรณ์ นายสิงห์ สมศรี พร้อมด้วยชาวบ้านตากฟ้า เป็นผู้ด าเนินการสร้างวัด ทางด้านฝ่ายคณะสงฆ์นั้น ก็ได้รับการสนับสนุนจาก หลวงพ่อ พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ (ทอง) อดีตเจ้าคณะอำเภอตาคลี และหลวงพ่อ พระครูนิยมธรรมภาณ (บก) เจ้าคณะตำบลใน ขณะนั้น ได้ช่วยส่งพระมาเป็นผู้ปกครองส านักสงฆ์ โดยล าดับ และเพื่อเป็นเกียรติที่พระครูนิยม ธรรมภาณ ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่ส านักสงฆ์ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกกันว่า "วัดตากฟ้านิยม ธรรม" โดยเอาชื่อท้ายของราชทินนามมาต่อสร้อย และในปี พ.ศ.๒๕๐๔ คณะกรรมการวัดตาก ฟ้าก็ด าเนินการท าเรื่องขอตั้งเป็นวัด พ.ศ.๒๕๐๒ หลวงพ่อขุนทอง อริญฺชโย (เคืองสาร) ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของ พระครูนิยุต ธรรมประวิทย์ (หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้) ได้ย้ายมาอยู่และได้ดูแลส านักสงฆ์วัดตากฟ้า จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ จึงได้ไปอยู่ที่วัดหนองหลวงตามเดิม พ.ศ. ๒๕๐๘ พระอาจารย์บุญส่ง ซึ่งเป็นผู้ดูแลส านักสงฆ์วัดตากฟ้านิยมธรรม เป็นรูป สุดท้าย ก็ได้ลากลับไปจ าพรรษาอยู่ ณ วัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี ตามเดิม พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะกรรมการวัด จึงได้ไปขอพระภิกษุ ที่จะมาเป็นผู้น าจากหลวงพ่อพระครู นิสัยจริยคุณ (โอด) ที่วัดจันเสน อำเภอตาคลี เพื่อมาดูแลส านักสงฆ์ต่อไป ขณะนั้นพระสุรินทร์ จนฺทโชโต เฉลิมพันธ์ (ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็น พระ ครูนภเขตคณารักษ์) ก าลังมาลาหลวงพ่อ พระครูนิสัยจริยคุณ เพื่อจะไปจ าพรรษา ณ วัด ปากน้ า จังหวัดระนอง หลวงพ่อพระครูนิสัยจริยคุณ จึงได้ขอให้ท่านมาจ าพรรษา อยู่ที่ส านัก สงฆ์วัดตากฟ้านิยมธรรม เพื่อเป็นผู้น าในการดูแลรักษา และได้ส่งหลวงพ่อพริ้งมาด้วย เพื่อที่จะ ได้มาสอนในด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการและด้วยความเห็นชอบของมหาเถร สมาคม จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า "วัดตากฟ้า" เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๘๔ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ปีเดียวกันนั้น วัดตากฟ้าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีเขตวิสุงคามกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รวมอุปจาร ของวัดคิดเป็นเนื้อที่ ๘๐๐ ตารางวา และได้ดำเนินการผูกดพัทธสีมา ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดตากฟ้า ขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้น ตรี ชนิดสามัญ

                    พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที ป.ธ.๙, กศ.ม.) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง (ปัจจุบัน) รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประวัติ เกิดวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ณ บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลตากตก อำเภอบ้าน ตาก จังหวัดตาก เป็นบุตรของนายส าราญและนางเกิด ทับเอี่ยม พ.ศ. ๒๕๒๑ บรรพชา ณ วัดสันป่าลาน โดยพระครูวิศาลกิจจานุวัฒน์ (แขก) เจ้า คณะตำบลตากออก จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๒๗ อุปสมบท ณ วัดตากฟ้า โดยพระครูนภเขตคณารักษ์(สุรินทร์) เจ้า คณะอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าอาสวัดตากฟ้า รูปที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบไล่ได้เปรียบธรรม ๙ ประโยค พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระศรีสุทธิเวที พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชปัญญาเวที พ.ศ. ๒๕๕๐ รับพระบัญชาเป็นเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวงอ้างอิงข้อมูล : กศน.ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand