TKP HEADLINE

น้ำตกผาหลวง

    น้ำตกผาหลวง คือแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาติดต่อกันคือ ภูแผงม้ามีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 399 เมตร ภูพระทรายสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 392 เมตร ภูหมีเยี่ยมสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 362 เมตร ภูผักหวานสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 282 เมตร ซึ่งภูเขาเป็นลักษณะสูงชัน
และมีที่ราบเป็นลานหินบนเขา

    ภายในวนอุทยานนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความสวยงามไม่แพ้
ที่อื่น ๆ โดยสถานที่แรกที่อยากให้ไปเยือน คือ น้ำตกผาหลวง เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงชัน
มีความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งบริเวณหน้าผามีถ้ำขนาดใหญ่ หลังจากนั้นแนะนำให้ไปชมถ้ำลอด
พื้นเป็นถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว    การเดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดอุบลราชธานี - อำเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
เป็นทางลาดยางและจากอำเภอศรีเมืองใหม่ถึงบ้านนาเลินประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง
อัดแน่นใช้การได้ทุกฤดูกาล บริเวณน้ำตกอยู่ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand