TKP HEADLINE

วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี

เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2525 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดแห่งที่ 7 ตามมติมหาเถรสมาคมและเป็นที่ตั้งของสำนัก ศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน มีพระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส


วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธศาสนิกชน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านตะเคียนใต้ หมู่ที่ 2 (รวมคุ้มโนนคำแก้ว) หมู่บ้านเหล็ก หมู่ที่ 10 และหมู่บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 เป็นอย่างดีเสมอมไม่มีใครทราบได้เลยว่าสร้างขึ้นมาเมื่อปีใด แต่สืบทราบจากสมุดบันทึกของพระครูรัตนภูมิพิจารณ์ (ชัด วรญาณโณ) อดีตเจ้าคณะตำบลศรีแก้ว เขียนไว้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2509 ความว่า...

“เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 เป็นต้นมา โดยมีตระกูล 3 พี่น้องแห่งบ้านตะเคียน หมู่ที่ 2 ได้พากันออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพากันแยกย้ายไปหาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในที่อื่น ๆ บ้างที่วัดกลางห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์บ้าง ต่อมาเมื่อได้ความรู้บ้างพอสมควรแล้ว ต่างคนต่างท่านก็คิดอยากจะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตน ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างถาวรวัตถุในด้านพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป ซึ่งในขณะนั้นก็มีวัดอยู่ 2 วัด เช่นกัน คือวัดศรีแก้ว (วัดศรีโพธิญาณบ้านสระแก้วมะโนมุข) และวัดบ้านตะเคียน (วัดจำปาแดงมะโนมุข)


เมื่อท่านทั้ง 3 พี่น้องกลับมาจากการศึกษาด้วยกันแล้ว ก็มาพำนักที่วัดบ้านตะเคียนก่อน ต่อมาเมื่ออยู่ไปอยู่มาก็คิดเห็นว่า คงจะไม่มั่นคงและถาวรสืบไป จึงพอดีกับทางวัดศรีแก้วเรานี้ ซึ่งมีท่านพระอาจารย์ดอน เป็นเจ้าอาวาสอยู่ก่อนแล้ว แต่ท่านก็คิดจะขอลาสิกขาบทเสียแล้ว ก็มีท่านอดีตกำนันน้อม หาญสิงห์ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เป็นครูใหญ่สอนโรงเรียนประชาบาล ประจำตำบลศรีแก้ว ณ ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัด
ศรีแก้วเรานี้ด้วย มองเห็นต่อไปว่าเมื่อท่านพระอาจารย์ดอนสึกเสียแล้วก็จะไม่มีพระอยู่ครอบครองวัดศรีแก้วเรานี้ต่อไป นายน้อม หาญสิงห์ ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลศรีแก้ว จึงได้ปรึกษาประชุมชาวบ้านทางศรีแก้วนี้ พากันไปขออาราธนานิมนต์ท่าน 3 ตระกูลพี่น้อง ที่อยู่ทางวัดบ้านตะเคียนนั้น มาอยู่ครอบครองการก่อสร้างทางวัดศรีแก้วเรานี้สืบต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ท่าน 3 พี่น้อง ก็เลยเห็นดีเห็นชอบตามนั้นด้วย เพราะท่านถือว่ามีหลักฐานมั่นคงดีแล้ว คือ พระอุโบสถหรือโบสถ์เป็นสำคัญ ดังนั้น ท่าน 3 พี่น้อง จึงได้ตกลงปลงใจพากันรับการนิมนต์จากคณะญาติโยมทางบ้านศรีแก้ว แล้วพากันอพยพมาอยู่ที่วัดศรีแก้วเรานี้ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2467 เป็นต้นมา

จากสมุดบันทึกของพระครูรัตนภูมิพิจารณ์ (ชัด วรญาโณ) อดีตเจ้าคณะตำบลศรีแก้ว ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า

วัดเกียรติแก้วสามัคคีนี้ เกิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2467 หรือก่อนหน้านั้นก็เป็นได้ มีชื่อเดิมว่า “วัดจำปาแดงมะโนมุข”หรือ “วัดบ้านตะเคียน” ในช่วงระยะเวลา 30 ปี แห่งการเป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุสามเณรผู้จำพรรษา วัดศรีแก้วเกิดความเข้มแข็งอย่างมาก มีพระมหาเถระ พระเถระหลายรูปพักจำพรรษาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีแก้ว

ปีพุทธศักราช 2497 หลวงปู่ถวิน สุวณฺณโชติ ได้เป็นผู้นำเบิกทาง พาชาวบ้านรื้อถอน ถากถาง ในบริเวณสถานที่วัดจำปาแดงมะโนมุข หรือวัดบ้านตะเคียน โดยหลวงปู่จะมาพำนักพักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาเป็นครั้งคราว

ปีพุทธศักราช 2497 ถือว่าเป็นความโชคดีพิเศษของวัดจำปาแดงมะโนมุข หรือวัดบ้านตะเคียนซึ่งพระสมุห์ชัด วรญาโณ แห่งวัดศรีแก้ว ในตำแหน่ง...ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศรีแก้ว กรรมการตรวจประโยคนักธรรมชั้นตรี เจ้าคณะตำบลศรีแก้ว, ตูม, สระเยาว์, พระอุปัชฌาย์ กรรมการสงฆ์ อำเภอ แผนกองค์การเผยแผ่อำเภอกันทรลักษณ์ ได้มาจำพรรษาและนำพัฒนาที่วัดจำปาแดงมะโนมุข หรือวัดบ้านตะเคียน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า “วัดเกียรติแก้วสามัคคี” จึงทำให้วัดเกียรติแก้วสามัคคีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand