TKP HEADLINE

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน

นพค.23 สนภ.2 นทพ.

------------------------------------------------

      การดำเนินงานของหน่วย

                  ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานการกำหนดกิจกรรมภายในศูนย์  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ ฯ ของหน่วย จัดตั้งขึ้น เมื่อ 1 พ.ค.49 ตามนโยบายของ  ผบ.นทพ. ในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ ต.ค.56 – มิ.ย.57 สรุปได้ดังนี้ มีบัญชี รายรับ 28,927 บาท รายจ่าย 6,287 บาท คงเหลือ 22,640 บาท มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ฯ จำนวน 135 คน และเปิดการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลากับเกษตรกร โดยร่วมกับ กศน. อ.นาด้วง จ.เลย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  40 คน ในปี 2557 นี้    

ได้ดำเนินการปรับปรุงบ่อพ่อ – แม่พันธุ์ปลา บ่ออนุบาลลูกปลา และการก่อสร้างอาคารโรงเพาะพันธุ์ปลานิลด้วยการเคาะปาก  รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ ให้มีความเหมาะสม


แผนผังสังเขปการบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ ฯ โดยทางหน่วยได้บริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ดังนี้

      ส่วนแผนผังของศูนย์การเรียนรู้ ฯ ประกอบด้วย

การจัดของศูนย์การเรียนรู้  ส่วนดังนี้

            ไร่พอเพียง เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย มีพื้นที่ดำเนินการจำกัด จึงจัดกิจกรรมในพื้นที่ 1 ไร่พอเพียง  รอบ ๆ บริเวณสระเก็บน้ำประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัวการเพาะเห็ด,การเลี้ยงเป็ด,การเลี้ยงไก่พื้นเมืองการเลี้ยงไก่ไข่,การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบในบ่อขนาดเล็ก,การปลูกไม้ผลและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ


            พื้นที่ส่วนกลาง โดยใช้อาคารศูนย์รวมใจต้านภัยยาเสพติด นพค.23 ฯ เป็นพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรม ประกอบด้วย

  - สถานที่บรรยาย

  - เก้าอี้นั่งรับฟังการบรรยาย

  - เครื่องขยายเสียง

  - ระบบไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำต้นทุน

 - ป้ายโครงการและแผนผังศูนย์การเรียนรู้  


            สำหรับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ฯ  ผลผลิตที่ได้จากศูนย์ ฯ หน่วยจำหน่ายให้กับ
โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย , กำลังพลของหน่วย เป็นลำดับแรกหากผลผลิตมีมากจะนำไปจำหน่ายให้กับราษฎรทั่วไป   เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนของศูนย์ ฯ ต่อไป เนื่องจากพื้นที่ภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ของหน่วย มีจำกัด หน่วยจึงได้จัดทำกิจกรรมภายในศูนย์ตามพื้นที่ที่มีอยู่ โดยเน้นให้กิจกรรมเกื้อกูลกันภายในศูนย์
ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขต  หมู่ที่ 4  บ้านโนนศิลา  ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง  
จังหวัดเลย  42210 
การเดินทาง ใช้เส้นทางถนน เลย - นาด้วง เจอสี่แยกท่าสะอาดแล้วเลี้ยวขวาแล้วใช้
ถนน ท่าสะอาด – ท่าสวรรค์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะพบทางแยกให้เลี้ยวขวาตรงทางเข้าหน่วน นพค 23 
ดูเส้นทางดีที่สุดสำหรับสภาพการจราจรปัจจุบันที่ www.google.com/maps/place/หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่+23+จังหวัดเลย หรือจับพิกัดได้ที่  17.420806,101.932213
ภาพคิวอาร์โค้ดที่ระบุพิกัดแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สําหรับให้บุคคลที่สนใจสแกนหาพิกัดของแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลิ้งค์วิดีโอแนะนำหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 : https://www.youtube.com/channel/UCmPoVwgxktyrarsIDXE40Q/videos
ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นายธนาวุฒิ ศรีเหลา
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นายธนาวุฒิ ศรีเหลา,นพค 23
      ข้อมูล TKP อ้างอิง https://shorturl.asia/B1cO8


 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand