TKP HEADLINE

สุวรรณี บุญรอด ผู้นำวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา

 


นางสุวรรณี บุญรอด อายุ 66 ปี ประกอบอาชีพ ค้าขาย/วิทยากร จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา โดยมีความรู้ ประสบการณ์ มากว่า 14 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ถนนโสธรวงแหวน ซอย 11 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 08-6300-0656/08-1267-5903
          เดิมนางสุวรรณี บุญรอด ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและค้าขาย แต่ด้วยมีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ จึงศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ   ทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางในการขาย การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า โดยการจัดทำตราสัญลักษณ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือความปลอดภัยของผู้บริโภค สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลทำให้สามารถสร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่นางสุวรรณี บุญรอด มีความรู้ ทักษะ ความชอบและความถนัด จนประสบความสำเร็จ คือการแปรรูปปลา การทำอาหาร การทำขนมไทย เป็นต้น ทั้งจากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สอบถามผู้รู้ เข้าร่วมการประชุม การอบรมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิเช่น การประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME STRONG/REGULAR LEVEL) และโครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพการศึกษาต่อเนื่องกับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และได้ทดลอง ฝึกปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนา จนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเพียรพยายาม นางสุวรรณี บุญรอด เป็นผู้มีองค์ความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลามากมาย เช่น แหนมปลา ปลาร้า ปลาส้ม ปลายอ ไส้กรอกปลาสมุนไพร ปลาแดดเดียวไร้ก้าง/มีก้าง จ๊อปลา ปลาเส้นหวาน ข้าวเกรียบปลาทู เป็นต้นนางสุวรรณี บุญรอด เป็นบุคคลต้นแบบในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ที่แปลกใหม่  มีความคิดสร้างสรรค์ และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เมื่อตนเองประสบความสำเร็จแล้ว มีความต้องการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยมีแนวคิดที่ว่าพื้นที่ตำบลโสธร มีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ประสบปัญหาราคาปลาตกต่ำ ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี สินค้าต่าง ๆ ทยอยขึ้นราคา ไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาหรือวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จากปัญหาดังกล่าว นางสุวรรณี บุญรอด จึงเกิดความคิดเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาขึ้น ผสมผสานกับการนำวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า รวมทั้งเป็นผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาตำบลโสธร เพื่อให้เกิดระบบการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการที่เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด ช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ในช่องทาง Social Media Facebook Line และออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “สุวรรณี” อาทิเช่น ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) เป็นต้นนางสุวรรณี บุญรอด ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้กับประชาชนผู้สนใจ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น วิทยากรโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปปลานิลให้ได้มาตรฐาน จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยากรการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วิทยากรฝึกอบรมอาชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ เป็นต้นสถานที่ ที่ตั้ง (พิกัด) ของผู้เป็นภูมิปัญญา
ที่อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ถนนโสธรวงแหวน ซอย 11 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
โทรศัพท์ 08-6300-0656 / 08-1267-5903 
Facebook : https://www.facebook.com/suwannee.fish/
Line : https://lin.ee/RpzUQDB (@670snqrn)
พิกัด 13.6773417, 101.0272179 


ข้อมูลเนื้อหา โดย นางสุวรรณี บุญรอด
เรียบเรียงเนื้อหา โดย นางสาวกัญญาภัค เพ็ญภาค
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสุวรรณี บุญรอด
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://424chachoengsao.blogspot.com/2020/08/blog-post_813.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand