TKP HEADLINE

ภูมิปัญญา “ทฤษฎีแหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง จากมะเหมี่ยวฟาร์ม”

 ภูมิปัญญา “ทฤษฎีแหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง จากมะเหมี่ยวฟาร์ม”

มะเหมี่ยวฟาร์มไส้เดือน ขอองนางสาวศิริพร สรณะ ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานโดยใช้หลักแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดแนวทาง 
“อยู่อย่างพอเพียง”
โดยนำพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  “...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517)  
มาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงสมาชิกในกลุ่มเครือข่าย โดยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นั่นคือเริ่มจากตนเองและครอบครัว ทำให้พอมีพอกินก่อนจากนั้นจึงตามด้วยชุมชน โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นคง ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่ชาวไทยมาโดยตลอดและได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

โดยนางสาวศิริพร สรณะ ได้กล่าวว่าตั้งแต่ตนและครอบครัวได้นำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้น ได้สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากการรู้จักอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณนั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย อยู่ให้ได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในชุมชน รู้จักผลิตใช้เอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆโดยไม่พึ่งปัจจัยภายนอก แต่ให้พึ่งปัจจัยจากภายใน 
สิ่งรอบตัว นำมาประยุกต์ใช้ นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอีกด้วย อยู่ได้อย่างมีสุข ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องแสวงหาภายนอก 
แต่ความสุขนั้นเริ่มได้จากตนเอง 
หากท่านใดสนใจวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแบบอย่างของนางสาวศิริพร สรณะ โดยวิธีการพึ่งพาตนเอง ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรง สามารถนำหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถไปศึกษาค้นคว้า หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ กับนางสาวศิริพร สรณะ ที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา “มะเหมี่ยวฟาร์มไส้เดือน” ได้ทุกวัน เพราะนอกจากความรู้เรื่องหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังมีการจำลองตัวอย่างของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้ได้ดูอีกด้วย ซึ่งนางสาวศิริพร สรณะ กล่าวว่ายินดีอย่างยิ่งที่จะมอบความรู้และแนะนำอาชีพให้กับผู้ที่สนใจจะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หรือทำอาชีพเสริม ก็ยินดีที่จะส่งเสริม เนื่องจากอยากให้ผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอย่างแท้จริง
สุดท้ายนี้หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ “มะเหมี่ยวฟาร์มไส้เดือน” เลขที่ตั้ง 97/4 
หมู่ที่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 หรือโทร 08 6078 7712  ได้ทุกวัน ภายในชุมชนตำบล
โป่งน้ำร้อน ขับเคลื่อนโดย นางสาวศิริพร สรณะ ภูมิปัญญาชาวบ้านประจำแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน
ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านอาชีพ การใช้ชีวิตในวิถีพอเพียง โดยมีฐานการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ พร้อมสถานที่อุปกรณ์ และแนวทางการแนะนำสิ่งดี ๆ ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมแห่งเรียนรู้
“ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ” เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุชีวิต โดยจะอยู่ในกิจกรรม “ออมวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า” 
ผู้เรียบเรียง นางสาวอมรรัตน์ บุญเพ็ง ครู กศน.ตำบล
ข้อมูลอ้างอิง นางสาวศิริพร สรณะ เจ้าของแหล่งเรียนรู้
ข้อมูลรูปภาพ facebook มะเหมี่ยวฟาร์มไส้เดือน https://www.facebook.com/Jkosalanan
แหล่งข้อมูลจาก เว็บไซต์ มูลนิธิชัยพัฒนา
https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand