TKP HEADLINE

ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติเพื่อการค้า

มนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งการจะได้เหล่านี้มาใช้สอย ต้องมีเงินซื้อ และการจะมีเงินได้นั้น มนุษย์ต้องประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถของตนเองความหมายของอาชีพ อาชีพ หมายถึง การทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทน เพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว อาชีพที่เลือกทำต้องเป็นอาชีพสุจริตทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 


ความสำคัญของอาชีพในชุมชน 1. สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนประกอบอาชีพก็จะมีรายได้มาใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน และหากรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดจะทำให้มีเงินออมไว้ใช้ในเวลาจำเป็น 2. ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน เมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการติดต่อค้าขายหรือประกอบอาชีพร่วมกัน และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 3. พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า เมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีรายได้อาจมีการรวบรวมเงินกันนอกเหนือจากเงินสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยงานราชการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกันในชุมชน ชุมชนจึงได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า และคนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Eco Printing เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมรักษ์โลกโดยรองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ ที่บ้านไร่ไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นงานปลายน้ำ หลังจากที่เกษียณจากงานสอนวิจัยในมหาวิทยาลัย ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติดั้งเดิมเป็นองค์ความรู้ตะวันตก เริ่มพัฒนาจากประเทศออสเตรเลีย เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ไม่ใช้สารเคมี เมื่อนำใบไม้หลากชนิดวางลงบนตัวเนื้อผ้า ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ผ้าสีหลากชนิดไม่ซ้ำกัน เสมือนเป็นหนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแต่ละครั้ง เนื่องจากธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามฤดูกาลและสภาวะแวดล้อม ส่งผลให้สีสันในใบไม้แต่ละใบทรงคุณค่า และสวยงามตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติ ง่ายต่อการบำรุง รักษา ประหยัดพลังงานและต้นทุนในการดูแล ผลิตภัณฑ์ผ้าสีธรรมชาติ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และยังสร้างศิลปะแฟชั่นที่ให้ทั้งคุณค่าและราคา (กัลยดา ชุ่มอินทรจักร) ผลผลิตของผ้าพิมพ์สีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี ใช้สารจากธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขี้เถ้า เกลือ สารส้ม ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ สีใบไม้ดอกไม้บนผืนผ้าสวยงามตามธรรมชาติ และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติเป็นงานศิลปะที่สวยงามทำจากสีของใบไม้และดอกไม้ที่ออกแบบลายต่างๆ บนผืนผ้าธรรมชาติ สามารถทำเพื่อใช้ส่วนตัว เป็นอาชีพหลักของคนรุ่นใหม่ หรืออาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ คือผ้าที่มีเส้นใยธรรมชาติ นำมาพิมพ์ลายด้วยกระบวนการ Eco Printing สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มามาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก กระเป๋า รองเท้า ผ้าพันคอ ขึ้นอยู่กับความรู้ ฝีมือ และจินตนาการของผู้แปรรูปว่าอยากจะทำออกมาให้เป็นสินค้าใด อีกทั้งเมื่อผลิตออกมาแล้ว ยังเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ไม่สามารถลอกเลียนแบบ หรือทำในสิ่งที่เหมือนกันอีกได้ เนื่องจากลายผ้าจะมีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะตอนที่ทำการพิมพ์ผ้า สามารถนำไปขึ้นเป็นชิ้นงานที่มี

เพียงชิ้นเดียวในโลก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนที่ต้องการมีรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับประชาชนได้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กับครอบครัวและชุมชนได้ การทำ ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Eco Printing และช่องทางในการขยายอาชีพ มุ่งพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำสร้างรายได้อาชีพให้มีความมั่นคง ในการจัดทำอาชีพ ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Eco Printing นับว่าเป็นอาชีพใหม่สำหรับชุมชน แต่ในสภาวะปัจจุบันนี้นับได้ว่าสามารถทำเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและมอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถเลือกช่องทางในการประกอบอาชีพโดยมอบหมายให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในสังกัดพื้นที่จังหวัดชลบุรี ค้นหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในอาชีพต่างๆไปให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้สามารถมีช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบในฐานะสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีรายได้และเกิดความยั่งยืนของอาชีพพร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปหาประกอบอาชีพต่าง ๆ นั้น เห็นว่า การประกอบอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีและสามารถทำเป็นสินค้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศได้ จึงได้ค้นหาวิทยากรและพัฒนาหลักสูตร การทำ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ และช่องทางในการขยายอาชีพ เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำสร้างรายได้อาชีพให้มีความมั่นคง และในปัจจุบันการประกอบอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติเพื่อการค้าของชุมชนบ้านเขาชีจรรย์ นำโดย นางกชกร การักษ์น้ำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนบ้านเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในชุมชนได้ครั้งละ 4,000 บาท ถึง 5,000 บาท ทำให้ประชาชนในชุมชนสร้างเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องเดินทางออกไปหาอาชีพในสถานที่อื่นและยังได้อยู่กับครอบครัวของตนเองอีกด้วย

วัสดุ/อุปกรณ์
1. ผ้าขาวจากเส้นใยธรรมชาติ ที่ซักแล้ว (ซักด้วยสบู่ อ่อน ๆ สบู่เด็ก) 
2. ใบไม้ ดอกไม้ ที่เลือกตามใจชอบ (ต้องเป็นใบไม้สดจะดีที่สุด)
3. ไม้สำหรับม้วนผ้า (ใช้รีดกดใบไม้ อาจจะใช้ไม้ รีดแป้งแทนได้)
4. พลาสติก (ให้ใหญ่กว่าผืนผ้าที่ต้องการทำเล็กน้อย หรืออาจจะใช้กระดาษสาแทนได้)
5. ฟิล์มยืด (แรปห่อของ)
6. เชือก
7. ซึ้งนึ่ง (ในกระบวนการให้ความร้อนหากเป็นวัน แดดแรง ใช้กระดาษฟอยล์ห่อแล้วตากแดดได้)
8. น้ำสนิม (ใช้น้ำปูใส น้ำขี้เถ้า สารส้ม แทนได้) 

 

ขั้นตอนการทำ Eco pint
1. ขั้นตอนการเตรียมผ้า นำผ้าที่ซักแล้ว (ผ้าที่ต้องการพิมพ์ลาย) ไปแช่น้ำสนิมแช่ไปไม่เกิน 1 ชม. และปริมาณความเข้มข้นไม่ควรสูงเกินไป เพราะจะทำให้เนื้อผ้าเสียหาย
2. เมื่อแช่จนครบกำหนด ให้นำออกมาสะบัด ให้หมาดที่สุดเพื่อความชัดของลวดลายและยืดพื้นผิวผ้าให้ตึงจากนั้นวางผ้าลง และจัดวางดอกไม้ใบไม้ตามใจชอบ
3. ใช้พลาสติกคลุมผิวหน้า แล้วออกแรงกดให้ใบไม้แนบสนิทกับผ้ามากขึ้น โดยการกลิ้งไม้ทับใน ลักษณะทิศทางเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนของใบไม้
4. ม้วนให้แน่นที่สุด แรปด้วยพลาสติกแรปเพื่อกันความชื้นออกและเข้า จากนั้นมัดเชือก และนำไปนึ่งอย่างน้อย 45 นาที

ผู้ให้ข้อมูล : นายวีรากร มณีทรัพย์สุคนธ์/นางสาวสุรภา เชาวันดี
ผู้เรียบเรียง : นายทัพพเทพ อรเนตร
อ้างอิง : https://www.technologychaoban.com/thai-local-wisdom/article_178671
อ้างอิง : https://taeakfc00.blogspot.com/p/10.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand