TKP HEADLINE

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก

 


ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ โดยมี
นางชลิตา  ไทยแก่น เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ จบการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภาครัฐ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ คุณชลิตา ไทยแก่น ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ โดยเน้นเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง จึงอยากเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับประชาชนในชุมชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ จนได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในระดับอำเภอ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก  ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำเกษตร มีการปลูกพืชผสมผสานแบบปลอดสาร โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ มีการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง รวมถึงการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ไข่เค็มใบเตย และแหนมเห็ด
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ และยังเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้โดยได้ส่งเสริมการแปรรูปการทำไข่เค็มสมุนไพร ปลาแดดเดียว แปรรูปกล้วย  มะขามแช่อิ่ม ฯ ในการนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสินค้าชุมชนของเกษตรกรอำเภอบ้านโพธิ์ เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก
  
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดสรรผืนแผ่นดินตามเกษตรทฤษฎีใหม่และ โคก หนอง นา โมเดล เป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบฐานกิจกรรม 11 ฐาน ประกอบด้วย   ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด อารมณ์ดี ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานการกำจัดขยะอินทรีย์การเลี้ยงไส้เดือน ฐานการทำนาอินทรีย์ ฐานคนรักษ์ป่า ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฐานคนมีน้ำยา ฐานสร้างอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฐานการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ฐาน 4-5-9 เข้าสวนครัว หลุมหัวใจพอเพียง  ฐานคนรักษ์สุขภาพ และฐานการคิดแยกขยะศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก เปิดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแปดริ้ว (GAP Organic) เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร  เป็นเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงานการันตี มาตรฐานการรับรอง
1.  ปี2560 ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรปลอดภัยเบอร์ 8 ของแปดริ้ว
2.  ปี2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (GAP Organic)
3.  ปี2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร 
    (โครงการพระราชดำริ)
4.  ปี2562 ได้รับการรับรองเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์


ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 36 หมู่1 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
การเดินทาง : จากแยกดอนสีนนท์ ให้ใช้เส้นทาง 3304 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกตป้าย
วัดพนมพนาวาส เลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร จะเห็นป้ายศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบล
สิบเอ็ดศอกข้อมูลเนื้อหา โดย คุณชลิตา ไทยแก่น (กระถิน) 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย นางสาวหนึ่งนุช สุขโชค
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นายอำนวย สมพงค์
 ข้อมูลTKP อ้างอิง https://424chachoengsao.blogspot.com/2021/08/blog-post_19.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand