TKP HEADLINE

ปิยะวดี ขมเจริญ เกษตรสร้างสรรค์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 


นางสาวปิยะวดี  ขมเจริญ  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางคล้า ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110  เบอร์โทรศัพท์ 08-1413-8527   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน.อำเภอบางคล้า

นางสาวปิยะวดี เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นบุตร คนโตของนายวิบูลย์ ขมเจริญ และนางกิ่ง ขมเจริญ มีพี่น้อง 7 คน ปัจจุบันอายุ  61 ปี คำว่าลูกสาวคนโตนั้นต้องทำทุกอย่างแทนบิดามารดา ต้องทำสวนเลี้ยงน้อง อาศัยอยู่แบบครอบครัวขยาย (กงสี) ครอบครัวมีอาชีพทำนา ก๋งกับยาย ทำนาบนที่ดินประมาณ30 ไร่ โดยทำนาปีละสองครั้ง รายได้จะมีก็ต่อเมื่อเสร็จ ภารกิจนำข้าวไปส่งโรงสี โดยพื้นฐานทางด้านครอบครัว ก๋งกับยาย เป็นคนขยันขันแข็ง มัธยัสถ์  สมถะไม่ฟุ่มเฟือย  รู้จักพอเพียง ไม่มีหนี้สิน ก๋งกับยายเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง
นางสาวปิยะวดี เล่าว่า บิดา มารดา ได้รับมรดกเป็นที่นา  5 ไร่  และน้อง ๆ ฝากให้ดูแลอีก 10 ไร่ รวมเป็นจำนวน  15 ไร่ บิดามารดาจึงพลิกผืนนาเป็นเกษตรสวนผสม  มีการขุดท้องร่องเพื่อกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้  และปลูกต้นข้าวข้างท้องร่อง ปลูกพืชผักสวนครัว พริก กระเพรา โหระพา บวบ  รวมถึงการปล่อยปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่  ซึ่งเป็นพืชหมุนเวียนจะสามารถจำหน่ายได้ทุกวัน  และนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวได้เพียงพอ ตัดหมากขายทุก 15 วัน หมากร่วงก็จะหั่นตากแห้งเก็บไว้ขาย ขายมะม่วงดิบ ถ้ามะม่วงสุกเก็บผลผลิตไม่ทันจึงนำมาแปรรูป มะพร้าวตัดได้ทุกเดือน ปลูกหม่อนมัลเมอร์รี่จำนวน 10 ไร่  นำมาแปรรูป ทำน้ำหม่อนมัลเมอร์รี่ ทำแยมหม่อนมัลเมอร์รี่ ทำไอศกรีมหม่อนและแมงโก้มัลเมอร์รี่ (มะม่วงกวนผสมลูกหม่อนมัลเมอร์รี่) โดยจำหน่ายทางออนไลน์ และบริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราในทุกวันศุกร์  มีการปลูกพืชผักสำหรับรับประทานในครัวเรือนอย่างเพียงพอ  มีมากก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน  เมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจึงนำออกจำหน่าย นำเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว และเก็บออมไว้ใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นจากการสะสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ในการทำเกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร นางสาวปิยะวดี มีการถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นวิทยากร เป็นผู้นำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สาธิตทำปุ๋ยน้ำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฯลฯ เป็นแกนนำหลักให้กับเกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย จะรับฝากสินค้าทางการเกษตรในทุกวันพฤหัสบดี  มีการบันทึกลงบัญชีพร้อมนำไปจำหน่ายในทุกวันศุกร์ เมื่อจำหน่ายได้จึงนำเงินกลับมาส่งให้กับสมาชิก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับสมาชิก ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสา


นางสาวปิยะวดี เป็นแกนนำชุมชน ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง ยอมรับความคิดแบบใหม่ ๆ ลองผิดลองถูก เมื่อมีความรู้ บวกกับความขยันหมั่นเพียร พร้อมทั้งยังเป็น อสม.ที่มีความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิค -19  มีการปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชายขาว นำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรต้านโควิค และยังมีจิตอาสา มีน้ำใจในการที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อเกษตรกรในตำบลและผู้สนใจ ทั้งในด้านการเลี้ยงเป็ดเชอร์รี่ การปลูกผักสวนครัวและพืชการเกษตร การขยายพันธุ์ คัดเลือก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตลาด  การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยแห้ง การแปรรูป พืชสมุนไพร การทำขนม นางสาวปิยะวดี  ขมเจริญ  ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยไม่พึ่งพาสารเคมี มาใช้ในการดำเนินการชีวิต และเผยแพร่ ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลบางสวน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรยังได้รับมาตรฐาน“ผักปลอดสารเบอร์ 8 แปดริ้ว” ปี 2558 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกด้วย 


Facebook : ปิยะวดี ขมเจริญ
ข้อมูลเนื้อหา โดย นางสาวปิยะวดี  ขมเจริญ  
เรื่องราว เขียนโดย นางสุกัญญา  วารีรัตน์
      ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสุกัญญา  วารีรัตน์
ข้อมูล TKP อ้างอิง  https://424chachoengsao.blogspot.com/2020/08/blog-post_793.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand