TKP HEADLINE

สค12013 : การเขียนโครงงาน

 


มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมของชุมชน นำผลที่ได้จากการประชาคมไปเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นรายวิชาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่บทเรียน

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand