TKP HEADLINE

วัดศรีคุณเมือง

 วัดศรีคุณเมือง

     วัดศรีคุณเมือง เดิมชื่อ วัดใหญ่กลางเมือง หรือ วัดใหญ่ ข้อมูลจากหนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 11 ระบุว่า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2199 โดยมีหัวครูบุตรดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันพระยาอุนุพินาก  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส     นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นพร้อมการตั้งบ้านเมือง จึงเป็นวัดเก่าแก่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2220 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระครูสิริกัลยาณวัตร ตั้งแต่พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนพ.ศ. 2480 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2535


ที่ตั้ง
    วัดศรีคุณเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 375 บ้านเชียงคาน ถนนชายโขง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน     จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา โฉนด เลขที่ 329 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 2 วา 2 ศอก จดถนนชายโขง ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 8 วา 2 ศอก   จดที่ประชาชน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 10 วา 2 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 9 วา 1 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง

อาคารเสนาสนะ   
    อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถหรือสิม ศิลปะได้รับอิทธิพลจากลาว อาการก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 

รูปแบบสิม
    มีการตกแต่งที่สวยงามและวิจิตร มีประติมากรรมยักษ์สองตนและมอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิม
รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้
    โหง่ สิมหลังนี้สร้างเป็นหลังคา ๒ ชั้นและช่อฟ้า  สีหน้าด้านหลังเป็นไม้แกะสลัก และ สีหน้าด้านหน้า  ฮังผึ้ง อยู่ตรงทางเข้าสิมและ แขนนางรูปพญานาค แกะสลักไม้  ยักษ์และมอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิม  หน้าบันพระอุโบสถและลวดลายไม้งดงาม ภาพทั้งหมดเป็น ภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม ฝาผนังเขียนด้วยช่างสมัยโบราณเป็นศิลปะลาว 

    ปูชนียวัตถุมีพระประธาน พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทาน้ำทอง ธรรมาสน์  ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี พระพุทธรูปไม้ ปางประทานพร หินศิลาจารึกพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็น ปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราว   พุทธศตวรรษที่ 24–25   และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์  และมีข้อสังเกตว่าสำหรับ ผู้หญิงแล้ว การที่จะเข้ามาสักการะพระพุทธรูปไม้ จำหลักนี้ จะทำได้เพียงการก้มกราบอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของอาศนะสงฆ์เท่านั้น  บริเวณด้านข้างของพระประธานกันให้ดี ๆ เพราะจะมี "ฮางฮด"  หรือ "รางรด" ที่มีลักษณะคล้ายรางน้ำตั้งอยู่ โดยตัวรางจะเป็นรูปของเรือสุพรรณหงส์ ส่วนด้านหน้าจะเป็นเศียรของพญานาค และส่วนท้องค่อนมาทางหัวของพญานาคจะมีรูให้น้ำไหลลงมาได้ ฮางฮดนี้จะใช้ในการประกอบพิธีสรงน้ำพระผู้ใหญ่หรือเจ้าเมืองเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยากแล้ว

              อ้างอิง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคาน 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคาน

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand