TKP HEADLINE

อช11003 : พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

 


การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันได้โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการจัดทำแผนพัฒนาการตลาดการทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกและสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

เป็นรายวิชาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่บทเรียน

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand