TKP HEADLINE

หลักสูตรการร้องเพลงเบื้องต้น


            หลักสูตรการร้องเพลงเบื้องต้น เป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่พัฒนาโดยร่วมมือกับนันทนาสตูดิโอ โดยครูแอน (นันทนา บุญหลง) ครูสอนร้องเพลงชั้นนำคนหนึ่งของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งสถาบันการศึกษาทางไกลพิจารณาว่าเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้นี้ สามารถเป็นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้การร้องเพลงได้เป็นอย่างดี จึ่งได้นำสื่อชุดนี้เผยแพร่แก่ผู้สนใจให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

หลักสูตรเพลงและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


             สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรเพลงและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ.2550 สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้เพลงและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปในปี พ.ศ.2554 แต่พิจารณาว่าหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาไว้ยังคงมีประโยชน์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จึงได้นำขึ้นช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

หลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย

 

        สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ.2550 สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปในปี พ.ศ.2554 แต่พิจารณาว่าหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาไว้ยังคงมีประโยชน์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จึงได้นำขึ้นช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

สค33009 : ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 3


             ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนา หลักของพุทธศาสนา พุทธศาสนากับประชาธิปไตย พระพุทธศาสนา กับการดํารงชีวิต แบบอย่างการดําเนินชีวิตจากบุคคลในพระพุทธศาสนา การสืบทอดพระพุทธศาสนา โครงสร้างทางสังคม การประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและความสําคัญ ของการปกครองระบบประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางการเมืองและแนวทางแก้ไข 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

WS33023 : Creative Lines : Everyone Can Do

            Meaning, importance and forms of drawing, setting of art component on drawing, practice sketching, basic on drawing, giving light and shadow, drawing still life and practice on scenery drawing

Learn more CLICK!

 

BF33007 : English for Travelling

 

            ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง การขอรับและให้บริการ การติดต่อ  ซื้อขาย การสอบถามข้อมูลเกี่กับการเดินทาง การโฆษณาและบริการ แผนที่ แผนภูมิ ตาราง คูปอง  แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทาท่องเที่ยว การใช้บริการขนส่งสาธารณะ บริการ สื่อสาร บริการติดต่อสอบถามต่าง ๆ และแบบฟอร์มที่สำคัญประเภทต่าง ๆ 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK! 

สค32034 : ประวัติศาสตร์ชาติไทย

            มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

 

OP31001 : Channels for Occupational Expansion

 

            This textbook emphasizes mostly on working processes of learning and the samples in agriculture. However, other occupations can also bring these processes to be applicable.

Learn more CLICK!

OP33046 : Digital Life

 

            Students can gain knowledge from other learning resources, ie. Study from textbooks or other resources related to this subject, study from an internet, study from museum, exhibition, various performances, study from resource persons, etc.


Learn more CLICK!

พท33019 : สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง

            ศึกษาบทเพลงที่มีความสำคัญ เป็นสื่อสร้างสรรค์อันล้ำค่าของมนุษย์ที่สะท้อนเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายด้วยกลวิธีการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาด้านวรรณศิลป์เพื่อยกระดับจิตใจ ความรู้สึกดีใจ เสียใจ เศร้าใจ ปลุกใจและภูมิปัญญาของผู้ฟังให้สูงขึ้น นำความบันเทิงใจให้คิดดี ประพฤติดี วิเคราะห์ วิจารณ์บทเพลงแต่ละสมัย เข้าใจคุณค่าทางสุนทรียภาพการเลือกสรรถ้อยคำให้มีความหมายเหมาะสมสะเทือนอารมณ์ผู้ฟัง คุณค่าทางสาระประโยชน์ให้คติสอนใจ ปลุกใจ สอดแทรกสภาพสังคม วัฒนธรรมของผู้ฟัง

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

BF33003 : English Edutainment


             Study and practice self – study skills in English from learning media around us, which are easy to access, and have interesting characteristics. Learners gain both of knowledge and joy. For instance, learning English through song / lyrics, learning short articles of general contents, relaxed issues but attractive to find the resolution, such as, Riddles. Learn and practice language skills on the explanations, advices and the things closed to people, ie. recipes and tips, etc.

Learn more CLICK!

ทช33015 : เรียนรู้อยู่อย่างไทย

 

            การได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อมท้องถิ่น จังหวัด ภาคและประเทศของตน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสนา มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

พท33013 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2

 

            การใช้ภาษาพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และประเมินค่า การใช้ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ การใช้คำในการเขียนได้ตรงตามความหมายถูกต้องตามอักขรวิธีและระดับของภาษา การเขียนวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อื่นเพื่อนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง แต่งบทประพันธ์ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และข้อกำหนดพื้นฐานของคำประพันธ์ ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

สค33004 : สังคมศึกษา 1

 

            ศึกษาการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิทธิพลของอารยธรรมสำคัญที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

OP31003 : Sustainable Occupational Development

 

            Students can gain knowledge from other learning resources, ie. Study from textbooks or other resources related to this subject, study from an internet, study from museum, exhibition, various performances, study from resource persons, etc.


Learn more CLICK!

WS31003 : Art Education

 

            Learn, understand with a sense of morality and ethics, and appreciate the value and beauty of the visual arts, music and international dance and be able to offer comments and constructive criticism.

Learn more CLICK!

WS31002 : Health and Physical Education

 

            Knowledge and a good attitude towards the care and promotion of health and sanitation as well as safe living.

Learn more CLICK!

WS31001 : Sufficiency Economy

 

        Sufficiency Economy is a philosophy His Majesty the King Bhumibol Adulyadej bestows on guiding Thai people the way of living in a middle path, especially a globalizing economic development. Sufficiency means moderation, reasonableness, and the need of having self-awareness for the good protection from impact occurred from both internal and external changes. Knowledge, omniscience, and high carefulness of knowledge’s application in planning and managing are also important, as well as reinforcing nation’s people the moral fiber of virtue, honesty, and proficiency in order to become a hardworking-patient-intelligent-and-omniscient ones, also to become the people of quality and prompt for the world’s instantly change in artifact, society, environment, and culture. Plus, learners should be able to use a philosophy of Sufficiency Economy properly in earning a living. 

Learn more CLICK!

LS31001 : Learning Skills

 

        The learning skills subject has its contents related to the development of learners in self-directed learning skills, use of learning resources, knowledge management, thinking ability and simple research. The objectives of this text- book are to enable learners to set the goals, plan their own learning, approach and use appropriate learning resources. The process of problem solving and rational decision can be used as their own learning and occupational indicators in order to get along with the fundamental principles and the development of 5 potential main areas in 5 new occupational groups: agriculture, industry, commerce, creative thinking, management and services due to the strategy of B.E. 2555 of the Ministry of Education to continue a lifelong learning.

Learn more CLICK!

BF32015 : Listening-Speaking 5

 

            The contents and the expressions in this learning kit will help learners understand how to use the English language for different situations and for their own benefits.

Learn more CLICK!

OP31002 : Occupational Expansion Skills

 

            To acquire knowledge and understandingas well as skills on occupational expansion for creatingbasic knowledge onstability of production and marketing process including the application of appropriate technology and innovation through biodiversity and local wisdom.

Learn more CLICK!

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand